การประชุมวิชาการ
โครงการอบรม การทำความเข้าใจข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2017 และแนวทางการปรับปรุง และการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับ ISO/IEC 17025: 2017 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ
ชื่อการประชุม โครงการอบรม การทำความเข้าใจข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2017 และแนวทางการปรับปรุง และการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับ ISO/IEC 17025: 2017 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-029-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่จัดการประชุม 11 -12 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ นักศึกษา ผู้ช่วยวิจัย และประชาชนทั่วไป จำนวน 70 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2560 มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้ปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่จาก ISO/IEC 17025 : 2005 เป็นฉบับ ISO/IEC 17025 : 2017 โดยมีการปรับเปลี่ยนในสาระสำคัญทางด้านโครงสร้างของมาตรฐาน มีแนวคิดในการพิจารณาบนพื้นฐานของความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนนิยามศัพท์ รวมถึงปรับให้ทันสมัยกับภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เป็นต้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบการบริหารคุณภาพของห้องปฏิบัติการ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Co-operation : ILAC) จึงได้กำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจะต้องจัดทำระบบให้สอดคล้องตาม ISO/IEC 17025 เวอร์ชั่นใหม่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปีหลังจากมาตรฐานประกาศใช้ และห้องปฏิบัติการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ ต้องพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสเพื่อนำมาสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของห้องปฏิบัติ ลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ และบรรลุเป้าหมายการปรับปรุง ให้สอดคล้องกับแนวทางของ ISO/IEC17025: 2017
งานบริการตรวจวิเคราะห์ หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ “ประโชติ เปล่งวิทยา” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการรับรองความสามารถเป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานตาม ISO/IEC 17025: 2005 ซึ่งจะต้องจัดทำระบบให้สอดคล้องตาม ISO/IEC 17025 เวอร์ชั่นใหม่ด้วยเช่นกัน และยังเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ดังนั้น ทางหน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ “ประโชติ เปล่งวิทยา” จึงมีจุดมุ่งหมายในการจัดโครงการอบรม การทำความเข้าใจข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2017 และแนวทางการปรับปรุง และการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับ ISO/IEC 17025: 2017 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เภสัชกร คณาจารย์ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งบุคลากรของหน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ “ประโชติ เปล่งวิทยา” ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO/IEC17025: 2017 และใช้เป็นแนวทางในปรับปรุงระบบบริหารห้องปฏิบัติทดสอบและสอบเทียบ เข้าสู่ ISO/IEC 17025: 2017 อย่างมีประสิทธิผลต่อไป
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการทดสอบ ที่อยู่ในระบบ ISO/IEC17025: 2017
3. เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ
ISO/IEC 17025: 2017, Risk management
วิธีสมัครการประชุม
คุณกัลยา 0899183921