การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Rational Drug Use in Infectious Disease and Cancer”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Rational Drug Use in Infectious Disease and Cancer”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-005-07-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงพยาบาลพัทลุง
วันที่จัดการประชุม 04 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรโรงพยาบาลพัทลุง 2. บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจในโรงพยาบาลพัทลุง 3. เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนในเครือโรงพยาบาลพัทลุง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันพบปัญหาเชื้อดื้อต่อยาต้านจุลชีพ (antimicrobial resistance) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องหาวิธีป้องกันและจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน สาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งของปัญหาเชื้อดื้อต่อยาต้านจุลชีพ คือ การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างพร่ำเพรื่อ การส่งเสริมให้มีการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล (rational drug use) จึงมีความสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาดังกล่าว อีกหนึ่งปัญหาทางสุขภาพที่พบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ โรคมะเร็ง ซึ่งการรักษาอย่างเหมาะสม ควรเน้นทั้งการรักษาตัวโรคมะเร็งและการรักษาแบบประคับประคอง
ด้วยความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่เภสัชกรในการส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพัทลุง จึงได้ร่วมมือจัดทำโครงการประชุมวิชาการในหัวข้อ “Rational Drug Use in Infectious Disease and Cancer Patients” เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ด้านการใช้ยาต้านจุลชีพและยาบรรเทาอาการในผู้ป่วยมะเร็งอย่างสมเหตุผล
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ดูแลผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
- ไม่เสียค่าลงทะเบียน - ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ ภก.ปรีชา ฤทธิ์ทอง email: itpharmacy@gmail.com