การประชุมวิชาการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร อย. ด้านการวิจัยและการจัดการความรู้ หลักสูตร “เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการ (Presentation Skills)”
ชื่อการประชุม โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร อย. ด้านการวิจัยและการจัดการความรู้ หลักสูตร “เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการ (Presentation Skills)”
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-014-05-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่จัดการประชุม 27 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจำนวน 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตระหนักต่อปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง จึงได้บรรจุให้มียุทธศาสตร์การมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) พร้อมทั้งจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและจัดการความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรในด้านการจัดการงานวิจัยและจัดการความรู้ทั้งในด้านองค์ความรู้เชิงวิชาการ พัฒนาทักษะและแนวคิดเชิงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิชาการใน อย. มีความสามารถเชิงการวิจัยและจัดการความรู้ พร้อมทั้งจัดให้มีเวทีเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อนำองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีรากฐานด้านวิชาการวิจัย R2R และจัดการความรู้ที่แข็งแกร่ง มีความพร้อมทางสติปัญญา มีความใฝ่รู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นเหตุเป็นผลเป็นระบบตามระเบียบวิธีวิจัย มีการดำเนินงานผลงานวิชาการรวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิชาการออกสู่สาธารณะ กองแผนงานและวิชาการ จึงได้ดำเนินการหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการ (Presentation Skills)” ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในด้านระเบียบวิธีวิจัยประเภทต่างๆ แก่บุคลากรใน อย.
2. เพื่อให้มีการเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัย/R2R ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
คำสำคัญ
เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการ, Presentation Skills, งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ