การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-007-05-2561
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ บางแสน ชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 27 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกร จังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกของชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี และเภสัชกรที่สนใจ ประมาณ 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรีจัดบรรยายวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกชมรมและเพิ่มพูน
ความรู้ให้กับเภสัชกรชุมชนและเภสัชกรที่สนใจ ในการเลือกใช้ยาและให้คาแนะนาผู้ป่วยในองค์ความรู้ที่ทันสมัย
และเหมาะสมกับโรคกับแต่ละบุคคล อีกทั้งยังต้องคานึงถึงโอกาสเกิดอันตรายจากการใช้ยาต่างๆ เช่น อาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การใช้ยาซ้าซ้อน การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา รวมไปถึงสามารถ
ให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ลดปัญหาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง
เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วย
เภสัชกรผู้เข้าประชุมจะได้รับความรู้ในเรื่องของสมุนไพรกระชายดาหรือ Black Galingale
ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่คนไทยรู้จักและมีการนามาใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานานทั้งการใช้เป็นยาและอาหาร ดังนั้น
จึงมีโอกาสที่จะใช้ร่วมกับยารักษาโรคแผนปัจจุบันต่างๆซึ่งอาจเกิดอันตรกิริยาต่อกันได้ สารสาคัญในกระชายดา
มีฤทธิ์ในการนามาใช้รักษาโรคต่างๆ เช่น ช่วยบารุงฮอร์โมนเพศชาย เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ทาให้กระชุ่มกระชวย
แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ และอื่นๆ แต่การนามาใช้ต้องคานึงถึงผลข้างเคียงและข้อควรระวังในการใช้ให้ปลอดภัย
นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ในเรื่องโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น หวัด ไซนัส ซึ่งเป็นโรคที่พบได้
บ่อยมากในปัจจุบัน สามารถพบได้ในผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย ดังนั้นเราจึงควรทราบถึงอุบัติการณ์ของโรค การวินิจฉัย
และแนวทางการรักษาโรคโดยใช้ยาและไม่ใช้ยา รวมไปถึงการให้คาแนะนาการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ถูกต้องเหมาะสม
เช่น การใช้ mouth spray, เทคนิคการล้างจมูก แก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์จากการใช้สารสกัดมาตรฐานจากกระชายดาในด้านต่างๆ
2. รู้จักโรคระบบทางเดินหายใจที่พบได้บ่อย การวินิจฉัยโรค และแนวทางการรักษาโดยใช้ยาและการรักษา
ป้องกันโดยไม่ใช้ยา
คำสำคัญ
สารสกัดกระชายดา , โรคระบบทางเดินหายใจ