การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง Update Therapy: Pharmacology in Elderly disorder
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง Update Therapy: Pharmacology in Elderly disorder
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-005-05-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 27 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พบปัญหาด้านสุขภาพในด้านความทรงจำ การนอนพักผ่อนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน รวมทั้งการใช้ยารักษาโรคผู้สูงอายุเฉพาะโรคเฉพาะราย ด้านการดูแลรักษาพยาบาลรักษาโรคของผู้สูงอายุมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงและการใช้ยาในการรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเภสัชกรชุมชนในการศึกษาเพิ่มเติมด้านเภสัชวิทยาเพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยในชุมชนช่วยให้คำแนะนำ เฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้อย่างเหมาะสมกับประชาชนที่มารับบริการในร้านยาได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้การนำสมุนไพรมาช่วยในดูแลผู้สูงอายุมีความจำเป็นต่อเภสัชกรชุมชนเพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจให้เหมาะสมกับสุขภาพ จะก่อประโยชน์ต่อการดูแลรักษาทั้งด้านการป้องกันและรักษาโรคให้เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรชุมชนด้านเภสัชวิทยาด้านยาสำหรับผู้สูงอายุ
2. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจสำหรับเภสัชกรชุมชนการให้คำปรึกษาด้านยาสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ
3. เพื่อสร้างความรู้สำหรับเภสัชกรชุมชนด้านสมุนไพรที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
คำสำคัญ
Pharmacology, Elderly disorder, Cognitive Impairment, Mental Illness and Insomnia, Herb for Elderly