การประชุมวิชาการ
โครงการ SMART Dispensary ปี 2561 หัวข้อ การปฎิรูปร้านยายุค 4.0
ชื่อการประชุม โครงการ SMART Dispensary ปี 2561 หัวข้อ การปฎิรูปร้านยายุค 4.0
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-012-05-2561
สถานที่จัดการประชุม เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่จัดการประชุม 27 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จานวน 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
SMART Dispensary เป็นโครงการที่ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท บางกอก ดรัก จากัด จัดอบรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการร้านยาทุกประเภทให้มีศักยภาพและทักษะในการแข่งขันสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน หลักสูตรได้มีการพัฒนาโดยจัดการบรรยาย อภิปรายและ อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ว่าจะดาเนินการประกอบธุรกิจร้านยาของตนเองไปในทิศทางใด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานร้านยา (GPP) ที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ประกาศฯ ภายใต้แนวคิดคาว่า SMART และ หลักการบริหารร้านยา 4M คือ Model, Man, Management และ Money ในปีพ.ศ.2558-2560 ที่ผ่านมาได้ดาเนินงานมาแล้ว 12 รุ่น ทั่วทุกภาค ทั่วประเทศ รวม 1,595 คน
ปัจจุบันผู้ประกอบการร้านยาจะต้องปรับตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ธุรกิจมีความยั่งยืน เช่น การจดนิติบุคคลของสรรพากร GPP ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การสรรหาเภสัชกรประจาร้านยาตลอดเวลาทาการ รายรับของร้านยา และสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่หลากหลาย ดังนั้น โครงการ SMART Dispensary สาหรับผู้ประกอบการร้านยาปี พ.ศ. 2561 จะดาเนินงานผ่านหลักการบริหารร้านยาตามหลักการของ 2M คือ Model และ Man เป็นหลัก คณะทางานฯ ได้เล็งเห็นโอกาสการพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ยาในการรักษาโรคต่างๆ และการจาหน่ายสมุนไพรในร้านขายยา รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคตาม Generation ต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นาไปปรับใช้ในธุรกิจร้านยาและพัฒนาบุคลากรในร้านยาของตนเองให้มีศักยภาพในการแข่งขันและประกอบอาชีพร้านยาต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับทักษะความรู้ ความสามารถทางด้านการจ่ายยา การให้บริการและคาแนะนาด้านสุขภาพและการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง แก่บุคลากรปฏิบัติการหน้าร้านยา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
2. เพื่อเป็นทิศทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทางด้านการใช้ยาและสมุนไพรในการส่งเสริมป้องกันโรค
3. เพื่อวิเคราะห์ตัวเองและสร้างร้านยารูปแบบใหม่ๆ ร่วมกับบริษัทฯ ที่เป็นภาคีเครือข่าย
4. เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้รับ นาไปปรับใช้ในร้านขายยาส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการในร้านยา
คำสำคัญ