การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการส่งเสริมความรู้ควบคู่ร้านขายยา
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการส่งเสริมความรู้ควบคู่ร้านขายยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-011-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมมีพันแสง อมตลันตา รีสอร์ท กทม.
วันที่จัดการประชุม 24 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านขายยาและเจ้าของร้านขายยา ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งสิ้น ประมาณ 100 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยาเปรียบเสมือนที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชน เพราะมีหลายรายงานที่ระบุว่า ประชาชนเมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะโรคที่พบบ่อยๆ หรือ ปัญหาสุขภาพเบื้องต้น จะไปปรึกษาปัญหาเหล่านั้นที่ร้านขายยา เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพ การใช้ยาอย่างเหมาะสม การปฏิบัติดูแลตนเอง และหรือการส่งต่อให้ไปพบผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
ในบรรดาปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยๆ นั้น อาการปวด เช่น Nociceptive Pain, Neuropathic Pain, ปวดปลายประสาทอักเสบ การใช้ NSAIDs ฯลฯ เป็นประเด็นหนึ่งที่ผู้รับบริการนามาปรึกษา ณ ร้านขายยาในชุมชน
ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการสนับสนุนของบริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด จึงจัดการประชุมวิชาการส่งเสริมความรู้ควบคู่ร้านขายยา วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมีพันแสง อมตลันตา รีสอร์ท เพื่อเพิ่มพูนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาการปวด แง่มุมต่าง ๆ ให้กับผู้ให้บริการได้มีความเข้าใจถึงปัญหาดังกล่าว เพื่อให้คาปรึกษา แนะนาการใช้ยา การปฏิบัติตัว และให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ตลอดจนตระหนักถึงสัญญาณอันตรายสาคัญที่มีความจาเป็นต้องส่งต่อถึงแพทย์
วัตถุประสงค์
1.ได้ทราบถึงการแบ่งประเภทความปวด Nociceptive และ Neuropathic ตลอดจนถึงการรักษาโดยการใช้ยาและให้คาแนะนาในการปฏิบัติตัวเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสมได้
2. มีความเข้าใจถึงสัญญาณอันตรายสาคัญของอาการปวดที่มีความจาเป็นต้องส่งต่อถึงแพทย์
คำสำคัญ
อาการปวด, Nociceptive Pain, Neuropathic Pain, ปวดปลายประสาทอักเสบ, NSAIDs