การประชุมวิชาการ
โครงการฝึกอบรม “Clinical Palliative Care for Community Nurses”
ชื่อการประชุม โครงการฝึกอบรม “Clinical Palliative Care for Community Nurses”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-021-04-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 30 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ บุคลากรภายนอก (แพทย์ เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ ประมาณ 400 คน)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โครงการได้ดําเนินการมาเป็นระยะหนึ่งแล้ว แต่จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านการดูแลแบบประคับประคองที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ประกอบกับการเกิดองค์ความรู้ซึ่งสามารถนํามาถอดบทเรียนและนํามาใช้ในการพัฒนาเพื่อขยายผลให้เกิดบริการที่มีประสิทธิภาพในวงกว้าง โดยการใช้บทเรียนการดําเนินงานในเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขที่ 7 มาเป็นต้นแบบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมสุขภาพที่ให้การดูแลสูนยดูแลประคับประคองระดับโรงพยาบาลชุมชน
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการดูแลแบบประคับประคอง
3. เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลแม่ข่ายจนถึงการดูแลในชุมชน
คำสำคัญ
Clinical Palliative Care