การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเพื่อใช้ในโรงพยาบาล ภายใต้โครงการเรียนรู้ เข้าใจ ภูมิปัญญาสมุนไพร ก้าวสู่คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเพื่อใช้ในโรงพยาบาล ภายใต้โครงการเรียนรู้ เข้าใจ ภูมิปัญญาสมุนไพร ก้าวสู่คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-021-05-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
วันที่จัดการประชุม 24 -25 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร แพทย์แผนไทย บุคลากรด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างานด้านสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการนําสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการซื้อยาแผนปัจจุบันกับการใช้ยาสมุนไพรพบว่าหากมีการพัฒนา จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าถึง 4 เท่า ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายสนับสนุนสถานพยาบาลให้ผลิตและใช้ยาสมุนไพรใน โรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการทดแทนและลดการนําเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ อีกทั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรปลอดสารเคมีและส่งเสริมการผลิต วัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพมากขึ้น (กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร, 2554) แต่ในปัจจุบันพบว่าสถานประกอบการและสถานผลิตยาในโรงพยาบาล ยังมีปัญหาและอุปสรรคบางประการในกระบวนผลิตยาสมุนไพร ตั้งแต่ต้นทางคือการคัดเลือกวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ กระบวนการในการเตรียมยาสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินคุณภาพ ดังนั้นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเพื่อใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งจะมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ กระบวนการในการแปรรูปวัตถุดิบ ตลอดจนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร จะช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่ระบุขององค์การอนามัยโลก คือ ผลิตภัณฑ์ที่ดี จะต้องมีทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลในการใช้ ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ใช้ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา และทรัพยากรท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และยกระดับเชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร
1.2. สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ทั้งในโรงพยาบาลและสถานประกอบการในธุรกิจสุขภาพ
1.3. เพื่อสนองนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมโรงพยาบาลในการผลิตยาสมุนไพร ตลอดจนส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลและสถานประกอบการในธุรกิจสุขภาพ
คำสำคัญ
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร