การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2561: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์” (Thai Pharmacy Education National Conference 2018 : Current Issues and Trends in Pharmacy Education )
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2561: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์” (Thai Pharmacy Education National Conference 2018 : Current Issues and Trends in Pharmacy Education )
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-020-07-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 13 -14 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน และเภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน 19 สถาบัน ได้เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 6 ปี ภายใต้การให้ความเห็นชอบต่อหลักสูตร และการรับรองสถาบันโดยสภาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ทุกสถาบันมีหน้าที่ในการผลิตเภสัชกรให้มีคุณลักษณะตามสมรรถนะทางวิชาชีพที่สภาเภสัชกรรมกำหนด ทั้งสมรรถนะร่วมทางวิชาชีพ และสมรรถนะที่มีความจำเพาะกับงานบริบาลทางเภสัชกรรม ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ หรือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
นอกเหนือจากการสอนให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมแล้ว การเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงวิทยาการทั้งระดับชาติ และนานาชาติ ทำให้ต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนต้องควบคู่ไปด้วยการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 บทบาทของอาจารย์ผู้สอนมีการเปลี่ยนแปลงจากการสอนแบบ passive learning เป็นการสอนแบบ active learning สร้างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข้ามเนื้อหา สร้างระบบการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน สร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน การเรียนรู้แบบสืบค้น และวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เพื่อการสร้างทักษะขั้นสูงทางการคิด ดังนั้นการจัดประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาระหว่าง 19 สถาบันจึงมีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ในการนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปพัฒนาหลักสูตรของสถาบันตนเอง
การจัดประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาได้จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศศภท.) ได้มอบหมายให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2561” หัวข้อต่างๆ ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้มีการหารือกันในกลุ่มคณะอนุกรรมการด้านเภสัชศาสตร์ศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนอาจารย์จากทุกสถาบัน การกำหนดประเด็นในการประชุมวิชาการได้คำนึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน ทิศทางใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในแวดวงเภสัชศาสตร์ศึกษา และในกลุ่มคณะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนการเชื่อมร้อยการพัฒนาเภสัชศาสตร์ศึกษากับสภาวิชาชีพเภสัชกรรมในประเด็นคุณลักษณะ และสมรรถนะของเภสัชศาสตรบัณฑิตตามที่สภากำหนด นอกจากนี้ในงานประชุมวิชาการยังคงมีการนำเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ศึกษาแบบโปสเตอร์ เพื่อให้เกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยน เรียนรู้งานวิจัย เกิดเครือข่ายความร่วมมือการทำงานด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาระหว่างคณาจารย์ต่อไป
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อรับทราบข้อมูล สถานการณ์ ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร การมีส่วนร่วมทางการศึกษาของชุมชนในบริบทของวิชาชีพเภสัชศาสตร์ และสหสาขาวิชาชีพอื่น ตลอดจนรับทราบ และแลกเปลี่ยนการประเมินสมรรถนะ และพัฒนาความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรม
2.2 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์การดำเนินการด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาระหว่างคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
2.3 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ศึกษา และร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนมุมมองผลงานวิจัยในกลุ่มคณาจารย์เภสัชศาสตร์
คำสำคัญ
Problem-based Learning
วิธีสมัครการประชุม
วิธีสมัครฯ มีขั้นตอน ดังนี้ 1. ผู้ใช้งานสามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์ได้ที่ http://Pharmacy.cmu.ac.th/CPE/register.php 2. การสมัครสมาชิก สำหรับผู้ที่ไม่มีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพฯ หรือไม่ได้มีสถานะเป็นนักศึกบัณฑิตศึกษา ให้ใส่ “999999” หมายเหตุ: ระบบจะส่งรหัสผ่านไปยังที่ E-mail ที่กรอกไว้ และกรุณาตรวจสอบที่เมล์ขยะ/JunkMail 3 Login เข้าสู่ระบบสมาชิก โดยใช้ Email ที่ท่านสมัคร และรหัสผ่านที่ได้จาก Email 4. ระบบสมาชิก ท่านสามารถใช้งานในส่วนของ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ 5. สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ท่านสนใจ ให้ผู้สมัครคลิ๊กที่ปุ่ม “สมัคร” - หลังจากนั้น จะหน้าจอแสดงให้กรอกข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน และเลือกสถานะที่สมัคร - เมื่อสมัครเรียบร้อยระบบจะแจ้งรายการที่ท่านได้สมัคร 6. การชำระเงิน ท่านสามารถแจ้งชำระเงินที่ปุ่ม “แจ้งชำระเงิน” - จะปรากฏหน้าจอให้อัพโหลดเอกสารการชำระเงิน - หลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยังอีเมล์ของท่าน และรอการตรวจสอบ จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง - หลังจากนั้นท่านสามารถเข้าเช็คสถานะของท่านได้ในระบบ - หากเจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าการสมัครสมบูรณ์