การประชุมวิชาการ
การอบรม เรื่อง \"Outcome-Based Education for Pharmacy Curriculum Development\"
ชื่อการประชุม การอบรม เรื่อง \"Outcome-Based Education for Pharmacy Curriculum Development\"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-019-05-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
วันที่จัดการประชุม 28 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์แหล่งฝึกฯ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มช. นักศึกษาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากวิสัยทัศน์ของคณะเภสัชศาสตร์ “คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตที่
มีคุณธรรมและคุณภาพ สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรม เพื่อรับใช้สังคม” นำมาสู่การกำหนดเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ คือ บัณฑิตมีคุณธรรม คุณภาพ และเป็น global citizen การที่จะดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ข้างต้น มีบัณฑิตที่สามารถเป็นพลเมืองโลก เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยอมรับความแตกต่างของประชาคมและสังคม ความสามารถในการสื่อสารระดับสากล รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ใช้เทคโนโลยีหาความรู้ รู้จักตนเองและให้เกียรติผู้อื่น มีความรู้ทั้งวิชาการวิชาชีพและทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ตลอดจนทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการเป็นเภสัชกรที่มีบทบาทเป็นเภสัชกรในระบบสุขภาพตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ (The seven stars pharmacist) อันได้แก่ บทบาทการเป็นผู้ให้การดูแล การเป็นผู้ตัดสินใจ การเป็นผู้สื่อสาร การเป็นผู้นำ การเป็นผู้จัดการ การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และการเป็นครู เหล่านี้ทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาจะต้องมีการพัฒนา องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องกับนักศึกษา ได้แก่
1) หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
2) อาจารย์ในหลักสูตร
3) ตัวนักศึกษาเอง
4) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การพัฒนาทุกองค์ประกอบ จะต้องมีการขับเคลื่อนไปพร้อมกันและหนุนเสริมกัน จึงจะทำให้นักศึกษาสามารถ
พัฒนาตนเองเป็นพลเมืองโลก จบเป็นบัณฑิตและเภสัชกรที่มีบทบาทตามที่ระดับสากลได้กำหนดไว้ ดังนั้นจึงมีความ
จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนากระบวนการด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์ พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ที่จะนำไปสู่การสร้างบัณฑิตที่เป็นพลเมืองโลก
และเป็นผู้ที่มีบทบาทตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด
2. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
วิธีสมัครฯ มีขั้นตอน ดังนี้ 1. ผู้ใช้งานสามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์ได้ที่ http://Pharmacy.cmu.ac.th/CPE/register.php 2. การสมัครสมาชิก สำหรับผู้ที่ไม่มีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพฯ หรือไม่ได้มีสถานะเป็นนักศึกบัณฑิตศึกษา ให้ใส่ “999999” หมายเหตุ: ระบบจะส่งรหัสผ่านไปยังที่ E-mail ที่กรอกไว้ และกรุณาตรวจสอบที่เมล์ขยะ/JunkMail 3 Login เข้าสู่ระบบสมาชิก โดยใช้ Email ที่ท่านสมัคร และรหัสผ่านที่ได้จาก Email 4. ระบบสมาชิก ท่านสามารถใช้งานในส่วนของ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ 5. สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ท่านสนใจ ให้ผู้สมัครคลิ๊กที่ปุ่ม “สมัคร” - หลังจากนั้น จะหน้าจอแสดงให้กรอกข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน และเลือกสถานะที่สมัคร - เมื่อสมัครเรียบร้อยระบบจะแจ้งรายการที่ท่านได้สมัคร 6. การชำระเงิน ท่านสามารถแจ้งชำระเงินที่ปุ่ม “แจ้งชำระเงิน” - จะปรากฏหน้าจอให้อัพโหลดเอกสารการชำระเงิน - หลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยังอีเมล์ของท่าน และรอการตรวจสอบ จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง - หลังจากนั้นท่านสามารถเข้าเช็คสถานะของท่านได้ในระบบ - หากเจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าการสมัครสมบูรณ์