การประชุมวิชาการ
Data integrity : Practical and risk based approach
ชื่อการประชุม Data integrity : Practical and risk based approach
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรการอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-006-05-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 15 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรการอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในระบบจัดการด้านคุณภาพ ฝ่ายประกัน คุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม และ ผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Data Integrity เป็นหลักการที่นำมาใช้ในการตรวจประเมินในหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP) เพื่อให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลที่ผู้ตรวจประเมินได้รับมีความน่าเชื่อถือ สามารถนำไปสู่การรับรองได้ว่าการผลิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยจริง โดยหลักการ Data Integrity นี้เริ่มมีคู่มือแนะนำ (Guidance) เช่น จาก USFDA , MHRA และ WHO ในการนำไปปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย (อย.) เองก็ให้ความสำคัญกับ Data Integrity ในการตรวจประเมินสถานผลิตยาเช่นกัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ผู้ประกอบการและผู้บริหารจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Data Integrity และสามารถนำไปบังคับใช้ กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมกับแต่ละสถานที่ผลิต การอบรมนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจในแนวทางสำคัญต่างๆของ Data Integrity เช่น Data governance, Data life cycle, ALCOA principle เป็นต้น จากนั้นจึงนำไปสู่การนำแนวทางเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ผลิตแต่ละแห่งต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักการ data integrity
2. เพื่อตระหนักและเห็นความสำคัญของ data integrity
3. เพื่อเข้าใจและเรียนรู้ผลกระทบของการที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการ data integrity
4. เพื่อทราบถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินที่เกี่ยวกับ data integrity
5. เพื่อเรียนรู้การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ data integrity
6. เพื่อเรียนรู้และศึกษาแนวทางการปฏิบัติจาก ผู้มีประสบการณ์
คำสำคัญ
Data Integrity, ความเที่ยงตรงของข้อมูล, Data governance, Data life cycle, ALCOA principle
วิธีสมัครการประชุม
สมาชิก TIPA คนละ 2,140 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บุคคลทั่วไป คนละ 3,210 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)