การประชุมวิชาการ
การพัฒนายาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ชื่อการประชุม การพัฒนายาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-013-05-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 16 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุมและกลุ่มเป้าหมาย ประมาณ ๑๕๐ คน ประกอบด้วย ๑. ผู้แทนจากโรงพยาบาล/สถานพยาบาล/หน่วยงานของรัฐที่มีการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร ๒.
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาพืชสมุนไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร กระทรวงสาธารณสุขจึงมีการจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อให้สมุนไพรไทยเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปในอนาคต เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรของภูมิภาคอาเซียน อันจะนำมาสู่ความมั่นคงทางสุขภาพ และความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยนั้น โดยในยุทธศาสตร์ที่ ๓ เป็นยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ มุ่งเน้นให้เพิ่มการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพในการรักษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพ และเสริมสร้างพื้นฐานการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพของประเทศในระยะยาว
บัญชียาหลักแห่งชาติจัดเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส่งเสริมให้มีการใช้ยาจากสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพในระบบประกันสุขภาพ แต่เนื่องจากปัจจุบันพบว่าจำนวนรายการยาจากสมุนไพรที่เสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเป็นบัญชียาหลักแห่งชาตินั้นมีจำนวนน้อย รวมทั้งรายการยาที่เสนอเข้าสู่การพิจารณายังมีคุณภาพของงานวิจัย ข้อมูลทางคลินิก และข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ยังไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนเพื่อบรรจุเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของแพทย์และผู้ป่วย ดังนั้น เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลยาจากสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายในการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพข้างต้น คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติโดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาจากสมุนไพร จึงเห็นควรจัดประชุมสัมมนาเรื่อง การพัฒนายาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อให้สถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการเตรียม วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอรายการยาจากสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลักฯ ได้อย่างเหมาะสม โดยถอดบทเรียนจากประสบการณ์การพิจารณายาจากสมุนไพรและการจัดทำมอโนกราฟของยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักฯ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการในระบบประกันสุขภาพได้ เพื่อเพิ่มจำนวนรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักฯ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาจำเป็นได้เพิ่มขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมความเข้าใจแนวทางในการเตรียม/วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอรายการยาจากสมุนไพรเข้าสู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอรายการยาจากสมุนไพรเข้าสู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติได้
คำสำคัญ
สมุนไพร การรักษาโรค ระบบประกันสุขภาพ