การประชุมวิชาการ
การงานประชุมวิชาการ North East Society of Clinical Oncology (NESCO) เรื่อง “NESCO 3rd : มะเร็ง! ชัวร์ก่อนแชร์?”
ชื่อการประชุม การงานประชุมวิชาการ North East Society of Clinical Oncology (NESCO) เรื่อง “NESCO 3rd : มะเร็ง! ชัวร์ก่อนแชร์?”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-020-04-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมมิตรภาพ และ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 28 -29 เมษายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ บุคลากรภายนอก (แพทย์ เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ ประมาณ 400 คน)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็งเป็นโรคที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ๋งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจึงทำให้มีการจัดตั้ง กลุ่ม North East Society of Clinical Oncology (NESCO) ขึ้น ซึ๋งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรสาธารณสุข ในการดูแลผู้ป่วยโรค มะเร็ง การประชุมวิชาการ NESCO ครั้งที่ 3 เป็นการแลกเปลี่ยนและเรยนเของกลุ่ม NESCO ในการดูแลและการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทขิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปีจใ)บัน พบว่าแพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ทั่วไป เภสัชกร และพยาบาล ที่ได้มีโอกาสในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ยังมีความต้องการความ J และความเข้าใจต่อการดูแล ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะ เป็น ในแง่ของการวินิจฉัย การดูแลรักษาโรคมะเร็งที่พบบ่อย การดูแลในภาวะชุกเฉิน รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย เพื่อให้เกิดความfและ ความเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อมีการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ของกลุ่ม NESCO
2. เพื่อมีความรู้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่พบบ่อย ได้แก่ มะเร็งปอด เต้านม ตับ และลำไสัใหญ่
คำสำคัญ
North East Society of Clinical Oncology (NESCO)