การประชุมวิชาการ
Goal to be Allergy Expert and Rational Drugstore
ชื่อการประชุม Goal to be Allergy Expert and Rational Drugstore
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-019-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2, โรงแรมบุรีศรีภูบูติก, อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่จัดการประชุม 10 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนและเภสัชกรในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคภูมิแพ้ (Allergy) หมายถึง โรคที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอาการไวผิดปกติต่อสิ่งซึ่งสามารถก่อให้เกิดอาการแพ้ โรคภูมิแพ้เกิดได้ทุกเพศทุกวัย สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่มาสู่ลูกหลานได้ อาการมักพบเวลาสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ ผู้ป่วยบางรายที่เกิดอาการแพ้เรื้อรังอาจทำให้เกิดโรคไซนัสอักเสบได้ การจัดการอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็น
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (rational drug use) หมายถึง การที่ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพโดยใช้ยาในส่วนที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายด้วยระยะเวลาการทานยาที่เหมาะสม ในสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อมีการพัฒนาเรื่องการดื้อยาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นยาในกลุ่มปฏิชีวนะเป็นยากลุ่มที่สำคัญต่อการรักษา การเลือกใช้อย่างเหมาะสมทั้งเรื่องยา ขนาด และระยะเวลาจึงเป็นสิ่งจำเป็น
ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมวิชาการให้ความรู้กับเภสัชกรชุมชนและเภสัชกรผู้สนใจ ในเรื่อง Goal to be Allergy Expert and Rational Drugstore โดยได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดให้ความรู้กับเภสัชกรชุมชนในเรื่อง “Goal to be Allergy Expert and Rational Drugstore”
คำสำคัญ
Allergy, Rational drugstore