การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพร้านยาสู่เกณฑ์ GPP จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2561
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพร้านยาสู่เกณฑ์ GPP จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-001-05-2570
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
วันที่จัดการประชุม 04 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย 1.ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ในจังหวัดตรัง 2.เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำร้านขายยาแผนปัจจุบัน ในจังหวัดตรัง 3.พนักงานเจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยา แผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 เป็นกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เป็นการออกกฎหมายขึ้นแทนที่กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และกฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เนื่องจากเป็นกฎหมายฉบับเดิมที่บังคับใช้มาเป็นเวลานาน และปรากฏว่าไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สาระสำคัญที่เพิ่มเติมจากกฎกระทรวงฉบับเดิม คือ การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการต่ออายุใบอนุญาต โดยนำเรื่องการผ่านการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน และประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยยามาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อต่ออายุใบอนุญาตโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 และมีข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ ที่สอดคล้องและส่งเสริมให้เกิดงานบริการทางเภสัชกรรมที่ดีในร้านยา นอกจากนี้ยังมีการปรับหลักเกณฑ์และรูปแบบเกี่ยวกับการทำบัญชี และรายงานให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาด้านยาในปัจจุบัน ไม่สร้างภาระเกินควรแก่ผู้รับอนุญาต และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 ได้มีผลบังคับใช้ ซึ่งผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันที่เป็นผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4 ด้วยนั้น ควรจะได้รับทราบถึงสาระสำคัญของกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติของผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4 ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อจะได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันให้สามารถปฏิบัติตาม หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice; GPP) ตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันที่เป็นผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4 ด้วยนั้น ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันที่มีความพร้อม สามารถพัฒนาร้านขายยาของตนให้เป็นร้านยาคุณภาพ
คำสำคัญ
1. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2. หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice; GPP) 3. ร้านยาคุณภาพ