การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ สมาคมยา นครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2561
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ สมาคมยา นครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-010-04-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องแพลทตินั่มฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
วันที่จัดการประชุม 17 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมยา นครสวรรค์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมยา นครสวรรค์ เภสัชกร ในเขตจัดหวัดนครสวรรค์ จำนวน 120 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมยา นครสวรรค์ เป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีผู้ประกอบการร้านขายยาเป็นเภสัชกรและมิใช่เภสัชกรมีสมาชิกจำนวน 260 รายมีคณะกรรมการบริหารสมาคมยานครสวรรค์ ประกอบด้วย ที่ปรึกษา ( อดีตนายกสมาคมยา ) นายกสมาคมยา เลขานุการ เหรัญญิก ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกรรมการประจำอำเภอรวม 14 อำเภอมีสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ถึงสมาชิกร้านขายยาในจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สมาคมยา นครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมด้านวิชาการ ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคมและชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางการค้า และเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับสมาชิกร้านขายยาอย่างสม่ำเสมอ และร่วมผลักดัน สนับสนุนให้ร้านขายยาของสมาชิกปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง โดยเฉพาะไม่มีการจำหน่ายยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ผิดกฎหมายหรืออาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภค รวมทั้งร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปลูกจิตสำนึกของสมาชิกร้านขายยา ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน
การจัดงานประชุมวิชาการให้กับสมาชิกสมาคมยา นครสวรรค์ เป็นการจัดงานปีละ 1 - 3ครั้ง เพื่อให้สมาชิกที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ / จังหวัดใกล้เคียงต่างๆ ได้พบปะ แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้วิชาการที่ทันสมัยในการประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมในร้านขายยาให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและนำความรู้ไปใช้ในการให้คำปรึกษากับผู้บริโภคต่อไป
วัตถุประสงค์
1. วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ( GPP )และพัฒนาร้านขายยาตามกฎหมายการตรวจ(GPP)ปี 2561
2. เพื่อให้เภสัชกรได้รับทราบข้อมูลการรักษาอาการท้องเสียและท้องผูกที่ถูกต้อง ตลอดจนการคัดกรอง
ผู้ป่วย เพื่อแนะนำภาวะขาดน้ำ ลดภาวะสูญเสียน้ำ การดูแลและป้องกันโรคที่เหมาะสม
3. แนวทางการใช้ยารักษาอาการให้เหมาะสมกับทางเภสัชกร และบุคคลากรในร้านยา รวมถึงรายละเอียด
และการจัดการให้คำแนะนำในการดูแลรักษาเพื่อให้เหมาะสมมากขึ้น
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มเภสัชกรเจ้าของร้านยา และ หน่วยงาน
คำสำคัญ
ความสำคัญของการรักษาอาการท้องเสียและท้องผูกพร้อมแนวทางการรักษาปฏิบัติของผู้ป่วย ความสำคัญของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรคทั่วไปที่พบในร้านขายยาพร้อมแนวทา