การประชุมวิชาการ
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 2/2561 ประเด็นการเรียนรู้ : Role of Pharmacists in Advance Wound Care Management
ชื่อการประชุม การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 2/2561 ประเด็นการเรียนรู้ : Role of Pharmacists in Advance Wound Care Management
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-016-05-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท 24 กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 27 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สังกัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรทัวไปที่สนใจ จำนวน 60 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน ประชากรไทย มีอายุยืนนานขึ้นและอีกไม่นานนับจากนี้ ประเทศไทย จะเป็นยุคของสังคมผู้สูงอายุ เมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้น โรคที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุก็จะมีอุบัติการณ์เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ยกตัวอย่าง แผลเบาหวานที่เท้า แผลที่ขาจากหลอดเลือดตีบ แผลกดทับสำหรับผู้ป่วยนอนติดเตียง ติดรถเข็น ซึ่งแผลเหล่านี้ ล้วนเป็นแผลที่เกิดขึ้นได้บ่อยแต่รักษาให้หายได้ยาก สร้างความเจ็บปวดทรมาณต่อผู้ป่วย ค่ารักษาพยาบาลสูง ต้องเดินทางไปทำแผลที่โรงพยาบาลบ่อยครั้ง มีค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมมากมาย อีกทั้งยังสร้างความยากลำบากแก่ญาติและผู้ดูแล ดังนั้นบทบาทของเภสัชกรชุมชน ซึ่งสามารถเข้ามามีบทบาท ช่วยให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดูแลแผลที่หายยากเหล่านี้ ไม่ให้เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นแล้ว ก็ดูแลไม่ให้เป็นมากขึ้น และหายได้ด้วยความรวดเร็วและค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ป่วยและญาติรับได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของทั้งผู้สูงอายุและคุณภาพชีวิตของญาติและผู้ดูแลผู้ป่วย ในการนี้ หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สังกัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงบทบาทของเภสัชกรชุมชน ที่เป็นหน้าด่านในการ ให้ความรู้แก่ประชาชน โดยเภสัชกรชุมชน สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการแนะนำหลักการการดูแลแผลที่ดีและถูกต้อง รวมถึงการใช้ Advance Wound Care product ทั้งการป้องกันและรักษา แผลที่หายยาก โดยนำสนอวิชาการที่เกี่ยวข้องกับชนิดและแบบของแผล วิธีการดูแลแผลที่ถูกต้องรวมถึงแนวโน้มในการใช้เภสัชภัณฑ์แนวใหม่ และการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสม กับประชาชนได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยรวม ลดระยะเวลาการรักษาและลดความเจ็บปวดทรมาณในการเปลี่ยนวัสดุปิดแผล รวมถึงช่วยให้เภสัชกรสามารถแสดงบทบาท Counseling ได้อย่างเต็มที่
วัตถุประสงค์
1. ให้ความรู้เรื่องของแผลชนิดต่างๆ พร้อมการศึกษาทางคลินิกเพื่อการป้องกันและรักษาแผลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ให้ความรู้ในการทำแผล เลือกวัสดุปิดแผล เพื่อการรักษาที่เหมาะสม ลดระยะเวลาการเป็นแผล และลดค่าใช้จ่ายโดยรวม จากการรักษาแผล และการส่งต่อแพทย์อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้เภสัชกรสามารถแนะนำวิธีดูแลและรักษาแผลเรื้อรัง แผลที่รักษายากและทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาแผล เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
การสมัคร กรอกเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียน ส่งกลับ ทาง e-mail somsak.c@dksh.com (เภสัชกรสมศักดิ์ ชาญวานิช) ตอบรับ ทาง e-mail somsak.c@dksh.com ติดต่อสอบถาม โทร 02 301-5511, 081-8474902, e-mail somsak.c@dksh.com ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย หากลงทะเบียนภายใน 30 ท่านแรก ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 มีค่าใช้จ่าย ท่านละ 1,000 บาท หากลงทะเบียนหลังจากวันที่ 30 เมษายน2561 รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน