การประชุมวิชาการ
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 1/2561 ประเด็นการเรียนรู้ : All About Quality of Sleep That Pharmacist Should Know
ชื่อการประชุม การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 1/2561 ประเด็นการเรียนรู้ : All About Quality of Sleep That Pharmacist Should Know
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-015-04-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 29 เมษายน 2561
ผู้จัดการประชุม หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สังกัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 100 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันกลุ่มคนวัยทำงานในสังคมมีรูปแบบวิถีการใช้ชีวิตอย่างเร่งด่วนมากขึ้นเนื่องจากสภาพทางสังคมที่มีภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันประชากรสูงวัยก็มีมากขึ้นตามลำดับ เพราะมีการคิดค้นระบบเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทำให้เกิดความสะดวกในการดำเนินชีวิตรวมถึงการรักษาโรคต่างๆ แต่ทว่าปัญหาที่มีพบทั้งในกลุ่มคนวัยทำงานและผู้สูงวัยคือปัญหาด้านสุขภาพ โดยกลุ่มโรคที่พบในกลุ่มคนดังกล่าว เช่น กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases, โรคในระบบทางเดินอาหาร โรคที่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางจิต เป็นต้น
ทั้งนี้ในกลุ่มคนวัยทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุนั้นมักมีปัญหาสุขภาพที่คล้ายคลึงกัน โดยมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการเลือกรับประทานอาหาร สภาพการใช้ชีวิตประจำวัน ความกดดันของงานที่ได้รับมอบหมาย ระยะเวลาของการทำงาน จำนวนชั่วโมงของการนอนหลับ รวมถึงสภาพจิตใจต่อการทำงาน อาการหนึ่งที่สำคัญนั่นคือ อาการนอนไม่หลับ ซึ่งจะส่งสามารถผลกระทบต่อเนื่องไปยังระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ตามมา ทั้งนี้การใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมทั้งการได้รับคำปรึกษาที่ดีจากบุคลากรทางการแพทย์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันปัญหาและอาการเหล่านี้ ทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้
ในการนี้ หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สังกัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้ทางวิชาการที่ครอบคลุมและทันสมัยแก่เภสัชกร ไม่เพียงแต่ในด้านการป้องกันและรักษาโรคนอนไม่หลับเท่านั้น แต่รวมถึงองค์ความรู้ในด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมและการปฎิบัติตัว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ และนำไปสู่สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีต่อไป ทั้งนี้การให้ความรู้ดังกล่าวจะส่งผลให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจที่ดีขึ้นในการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสมกับผู้ป่วยได้มากขึ้น รวมทั้งเภสัชกรที่เข้าร่วมอบรมจะให้คำปรึกษาด้วยความมั่นใจ และส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาที่ถูกต้องและเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรค, สาเหตุและอาการของการนอนไม่หลับ เพื่อป้องกันและรักษาอาการนอนไม่หลับ (Insomnia) รวมถึงลดการใช้ยานอนหลับที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
2. เพื่อให้เภสัชกรเข้าใจหลักการรักษาอาการนอนไม่หลับและการเลือกใช้ยารักษาอาการนอนไม่หลับที่เหมาะสมในร้านยา
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการนอนหลับที่มีคุณภาพ ตามหลักการ 4 อ.
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
การสมัคร กรอกเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียน ส่งกลับ ทาง e-mail siwakarn.p@dksh.com (คุณศิวกานด์ ผลเกิด) ตอบรับ ทาง e-mail siwakarn.p@dksh.com ติดต่อสอบถาม โทร 02-3015467, 090-9311878, e mail siwakarn.p@dksh.com ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย และต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 16 เมษายน 2561