การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเครือข่ายหัวใจและหลอดเลือดประจำปี เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 1”How strategize to reduce the cardiovascular mortality?”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายหัวใจและหลอดเลือดประจำปี เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 1”How strategize to reduce the cardiovascular mortality?”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-009-03-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ นครสวรรค์
วันที่จัดการประชุม 03 -04 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสถานพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของเขตสุขภาพที่ 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน (acute coronary syndrome) ยังคงมีอัตราอันตรายสูง และนำมาซึ่งปัญหาภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง (chronic heart failure), ภาวะหัวใจห้องบนเต้นระริก (artial fibrllation) ซึ่งจำเป็นต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือดชนิด warfarin ระยะยาว เพื่อป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตัน หลอดเลือดแดงบริเวณต่างๆ นำมาซึ่งการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) สาขาโรคหัวใจของกระทรวงสาธารณสุขและการสร้างเครือข่ายหัวใจทั่วประเทศ ดังนั้น องค์ความรู้ด้านหัวใจและหลอดเลือดมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่างๆ นั้น จำเป็นต้องรับการฟื้นฟูวิชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ไปจนถึงการฟื้นฟูสภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด อันจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่องค์กร ผู้ป่วย และครอบครัวต่อไป
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ เขตสุขภาพที่ 3 โดย คณะอนุกรรมการอำนวยการประชุมวิชาการฯ ร่วมกับวิทยาลัยพบาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ตระหนักถึงความสำคัญดังกว่าว ที่จะพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านหัวใจและหลอดเลือด จึงจัดประชุมวิชาการเครือข่ายหัวใจและหลอดเลือด เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 3 สาขาโรคหัวใจ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านหัวใจและหลอดเลือดซึ่งครอบคลุมในทุกอนุสาขา เพื่อร่วมกันวางกลยุทธ์ในการลดอัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด (How strategized to reduce the cardiovascular mortality?) จากเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านหัวใจและหลอดเลือดของเขตสุขภาพที่ 3 ให้บรรลุเข็มมุ่งและวัตถุประสงค์สูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฟื้นฟูความรู้ ทักษะในการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาวะผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ของเขตสุขภาพที่ 3
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และทักษาะการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในเขตสุขภาพที่ 3
3. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติ การปฏิบัติงานด้านหัวใจและหลอดเลือด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 3 ที่มีต่อประชาชน
คำสำคัญ
reducing ACS mortality, cardiovascular, the safety quality tracer