การประชุมวิชาการ
โภชนศาสตร์เพื่อการชะลอวัย (Nutrition for Anti-aging)
ชื่อการประชุม โภชนศาสตร์เพื่อการชะลอวัย (Nutrition for Anti-aging)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-006-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 19 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลทั่วประเทศ จำนวน 70 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Anti-Aging Medicine (เวชศาสตร์ชะลอวัย) เป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีวัตถุประสงค์ในการสืบหาโรคในระยะต้น การป้องกันโรค การรักษาโรค และการย้อนคืนการทำงานของร่างกายที่เกิดจากความชรา โดยใช้องค์ความรู้ที่มีพื้นฐานจากหลักฐานงานวิจัยที่น่าเชื่อถือในปัจจุบันในการประเมินผู้ป่วย
เวชศาสตร์ชะลอวัยกำลังเป็นแนวโน้มที่ประชาชนให้ความสนใจในวงกว้างเพราะสอดคล้องกับสังคมโลกที่เข้าสู่ยุคผู้สูงวัยโดยเฉพาะการชะลอวัยด้วยโภชนบำบัดดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและช่วยชะลอความแก่โดยไม่ใช้ยาแต่ใช้สารอาหารทดแทนและเน้นการสร้างสมดุลให้อวัยวะภายใน เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการเลือกรับประทานอาหารเพื่อรักษาสุขภาพ คณะกรรมการดำเนินงานจึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการดังกล่าวเพื่อพัฒนาความรู้ของเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ให้ถูกต้องและทันสมัย สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการได้อย่างมี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับประทานยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อชะลอความเสื่อมของร่างกายก่อนวัยอันควร
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไขมัน trans เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณการรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบดังกล่าว
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สมัครสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/DcKx27