การประชุมวิชาการ
การจัดอบรมเรื่อง ID Rama Workshop 2018
ชื่อการประชุม การจัดอบรมเรื่อง ID Rama Workshop 2018
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-032-05-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 .อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดการประชุม 12 -13 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม 200-300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์ได้เจริญก้าวหน้าส่งผลให้ประชาชนมีอายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น เช่น การปลูกถ่ายอวัยวะในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไต ตับหรือหัวใจเสื่อม การใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น การผ่าตัดใส่ข้อเข่าเทียม เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ หรือ เครื่องกระตุ้นสมองส่วนลึก อีกทั้งนวัตกรรมความงาม เช่น การฉีดฟิลเลอร์หรือโบทอกซ์ โดยผู้ป่วยเหล่านี้ล้วนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อภายหลัง เนื่องจากแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการอาจยังขาดแนวทางและประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ อีกทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ เทคโนโลยีในการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีวิวัฒนาการมากขึ้น รวมทั้งยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และยาต้านไวรัสที่มีให้เลือกใช้มากขึ้น การเรียนรู้ทางทฤษฎีและการทำความเข้าใจในภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยให้ผู้ติดเชื้อมีชีวิตยืนยาวแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
วัตถุประสงค์
การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้นเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการในการดูเเล
ประเมินผลการรักษา การวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การแปลผลการตรวจ และแนวทางปฏิบัติที่สามารถทำได้จริง สำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดังกล่าวข้างต้น และเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ซักถามและปรึกษาปัญหาจริงที่พบในเวชปฏิบัติ
คำสำคัญ
ID Rama Workshop, Rama ประชุมวิชาการ, Ramathibodi
วิธีสมัครการประชุม
หน่วยงานรับผิดชอบการจัดประชุม งานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1 โทร. 02-2011542, 02-2012193 โทรสาร 02-2012607 ผู้ประสานงานในการจัดประชุม 1. นางสาวรจนา บุญเลิศกุล 2. นางสาวกัณฐมณี กอดแก้ว 3. นางสาวกรกมล สุนทรพิทักษ์กุล 4. นางสาวปิยะดา ลิมปนุทัย