การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเรื่อง การเตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเรื่อง การเตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-008-05-2561
สถานที่จัดการประชุม เอกชล
วันที่จัดการประชุม 15 -17 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรจากโรงพยาบาลรัฐบาลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมยาเคมีบำบัด ในผู้ป่วยมะเร็งและผู้สนใจทั่วไป จำนวน ๕๐ คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายแผนการปฏิบัติการตามกรอบแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) กรมการแพทย์ โดยให้โรงพยาบาลมีระบบบริการที่มีมาตรฐานการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาโรคมะเร็ง ดังนั้นเภสัชกรโรงพยาบาลซึ่งเป็นหนึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมดูแลผู้ป่วย ควรจะมีความสามารถดำเนินการบริหารงานที่เกี่ยวกับยาเคมีบำบัด สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้าน การบริหารจัดการสถานที่เตรียมยา การวิเคราะห์การใบสั่งยาเคมีบำบัดเทคนิคการผสมยาเคมีบำบัด และการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเบื้องต้น
กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้เห็นความสำคัญของบุคลากรในการที่จะได้พัฒนาความรู้ เทคนิค ในการทำงานและสร้างความเข้าใจร่วมกันให้มีแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นไปในทางเดียวกัน จึงได้มีการจัดประชุมวิชาการขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กำหนดจัดการประชุมวิชาการในภาคทฤษฎี (ระยะเวลา ๓ วัน) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๕๐ คน มุ่งหวังเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงความรู้ด้านยาเคมีบำบัด การเตรียมยาและการดูแลผู้ป่วยหลังได้รับยา จนสามารถนำสิ่งที่ได้กลับไปพัฒนางานคุณภาพ ของโรงพยาบาลต่อไป
วัตถุประสงค์
๑ เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา แบบแผนของยาเคมีบำบัด และการจัดการเพื่อลดหรือป้องกันฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของยาเคมีบำบัด
๒ เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงาน และความรู้เกี่ยวกับยาเคมีบำบัดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๓ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้นในการผสมยาเคมีบำบัด ฝึกเทคนิคและสร้างทักษะการผสมยาเคมีบำบัดให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยและปราศจากเชื้อ
คำสำคัญ