การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการและวิชาการโรคมะเร็ง
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการและวิชาการโรคมะเร็ง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-005-04-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัด ชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 25 -27 เมษายน 2561
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเซลล์วิทยา นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในสถานการณ์ปัจจุบัน โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ และเป็นสาเหตุการตายลำดับต้นๆของประชากรไทย อุบัติการณ์โรคมะเร็งมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น การดำเนินงานการควบคุมป้องกัน ดูแลผู้ป่วยดรคมะเร็งควรมีบุคลการสาธารณสุข ที่มีความรู้จากหลายสหวิชาชีพ ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายที่ครอบคลุม รวมทั้งมีระบบส่งต่อ ส่งกลับที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นหน่วยบริการตติยภูมิด้านโรคมะเร็งและเป็นแมข่ายในการพัฒนาเครือข่ายบริการและวิชาการโรคมะเร้ง ได้เล็งเห็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาระบบเครือข่าย จึงได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาระบบส่งต่อ ส่งกลับ แก้ไขปัญหาการบริการผู้ป่วย และพัฒนาความรู้วิชาการด้านโรคมะเร็งกับโรงพยาบาลศูนย์ โรงยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตภาคตะวันออก ให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิ ให้บริการมีความต่อเนื่องทั่วถึงและทันเวลา โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเป็นตามมาตรฐานการรักษาในแต่ละหน่วยบริการ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็งให้บุคลากรทางการแพทย์ในภาคตะวันออก
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลลูกข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
3.เพื่อพัฒนาระบบส่งต่อ ส่งกลับ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ให้มีประสิทธิภาต่อเนื่อง
4.เพื่อพัฒนาการบริการผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในแต่ละระดับให้ได้มาตรฐานผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และทันเวลา
5.เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งรวมทั้งปัญหาอุปสรรคของแม่ข่าย ตามมาตรฐานการดำเนินงาน Service Plan
คำสำคัญ