การประชุมวิชาการ
Innovative solution for sterile injectables
ชื่อการประชุม Innovative solution for sterile injectables
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรการอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-005-04-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 23 เมษายน 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรการอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตยาปราศจากเชื้อ ในหน่วยงานดังนี้ ประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ ผลิต Validation ซ่อมบำรุง และออกแบบ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การผลิตยาที่เตรียมโดยกระบวนการปราศจากเชื้อ (Aseptic preparation) ต้องมีกระบวนการที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการป้องกันการปนเปื้อนในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การเตรียมและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ การเตรียมสารละลายยาปราศจากเชื้อ การบรรจุขวดยา การทำแห้งผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการปิดจุกและรีดปิดฝาอลูมิเนียม ซึ่งจะต้องมีการศึกษาและออกแบบขั้นตอนต่าง ๆ ให้ไม่มีการปนเปื้อนและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ปัจจุบันนี้ระบบการผลิตมีนวัตกรรมที่ใช้ระบบคุณภาพเป็นแนวคิดในการพัฒนาสร้างเครื่องมือที่สามารถช่วยให้การผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) รวมทั้งมีระบบการควบคุมและการตรวจสอบการปนเปื้อนทางกายภาพในขั้นตอนการผลิตด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้นำไปใช้มีความสะดวกและมั่นใจในกระบวนการผลิตมากขึ้น
วัตถุประสงค์
• เพื่อทราบและเข้าใจของหลักการ นวัตกรรมการผลิตยาปราศจากเชื้อแบบAseptic preparation
• เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติการที่ดี และการควบคุมโดยใช้การประเมินความเสี่ยง
• เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตยาปราศจากเชื้อด้วยกระบวนการ Freeze Dry Lyophilization
• เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ในการตรวจสอบการปนเปื้อนทางกายภาพ
คำสำคัญ
Aseptic preparation, การประเมินความเสี่ยง, Lyophilization, การปนเปื้อน
วิธีสมัครการประชุม
ไม่มีค่าลงทะเบียน รับจำนวนจำกัด