การประชุมวิชาการ
โครงการ “๕๐ ปี เภสัชมหิดลสู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน”
ชื่อการประชุม โครงการ “๕๐ ปี เภสัชมหิดลสู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-030-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้อง ๓๐๒ อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 07 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะฯ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท ภายใต้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ตามนโยบายและโครงการของรัฐบาลในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔ เพื่อเพิ่มการผลิตเภสัชกรตอบสนองการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้จะเป็นวันครบรอบ ๕๐ ปีของการก่อตั้งคณะฯ เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าวนี้ ทางคณะฯ จึงจัดโครงการ “๕๐ ปี เภสัชมหิดลสู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน” ภายใต้คำขวัญ “๕๐ ปีเภสัชศาสตร์มหิดล สร้างสรรค์คุณค่าเรื่องยา ดั่งปัญญาของแผ่นดิน” โดยในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ จะเป็นพิธีรำลึกถึงวันก่อตั้งคณะฯ รูปแบบของงานจะเป็นการทำพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะฯ พิธีเจิมป้าย “อาคารวิจัยประดิษฐ์ หุตางกูร” เพื่อเป็นการรำลึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร คณบดีท่านแรกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการระลึกถึงคุณูปการของบูรพคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมมาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสื่อสารให้กับศิษย์เก่าและบุคลากรในวงการเภสัชกรรมรับรู้ถึงการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นย้ำที่การพัฒนาที่สำคัญของคณะฯ และบทบาทของคณะฯ ในการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณสุขและผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมไทย รวมทั้งการวางรากฐานและเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะฯ ตระหนักและระลึกถึงคุณูปการของบูรพคณาจารย์และบุคลากรในอดีตที่ได้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้น
๒. เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทของคณะฯ ในการพัฒนาการศึกษา การวิจัย และบทบาทของวิชาชีพให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
คำสำคัญ
๕๐ ปีเภสัชศาสตร์มหิดล สร้างสรรค์คุณค่าเรื่องยา
วิธีสมัครการประชุม
ไม่เสียค่าใช้จ่าย