การประชุมวิชาการ
โครงการทบทวนและอัพเดทแนวทางเภสัชบำบัดสำหรับเภสัชกรร้านยา (Review and Update on Pharmacotherapy guidelines for community pharmacists)
ชื่อการประชุม โครงการทบทวนและอัพเดทแนวทางเภสัชบำบัดสำหรับเภสัชกรร้านยา (Review and Update on Pharmacotherapy guidelines for community pharmacists)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-025-07-2561
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
วันที่จัดการประชุม 05 -06 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร จำนวน 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพ ณ ร้านยา หรือเภสัชกรชุมชน มีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน ซึ่งในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรต้องใช้ทั้งความรู้และประสบการณ์มาผสมผสานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ประกอบวิชาชีพอยู่ในมาตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมจึงมีมติในวาระที่ 3 (พ.ศ. 2544-2546) เห็นชอบให้มีการจัดระบบการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมมาตรการของสภาเภสัชกรรม และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพและความรู้ของเภสัชกรประจำร้านยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยหน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” จึงเห็นควรจัดโครงการทบทวนและอัพเดทแนวทางเภสัชบำบัดสำหรับเภสัชกรร้านยา เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรประจำร้านยา ให้เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพ ณ ร้านยา ได้ทบทวนและติดความก้าวหน้าเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยในร้านยา ให้อยู่ในมาตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยโครงการครั้งนี้มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ การประเมินร่างกายเบื้องต้นสำหรับการบริบาลเภสัชกรรมในร้านยา แนวทางใหม่สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยอาการหอบ สิว เบาหวาน และความดันโลหิตสูง การใช้ยา ผลิตภัณฑ์นม และอาหารเสริมสำหรับเด็ก
วัตถุประสงค์
ให้เภสัชกรประจำร้านยาได้ทบทวนความรู้และติดความก้าวหน้าเกี่ยวกับ
1. การประเมินร่างกายเบื้องต้นสำหรับการบริบาลเภสัชกรรมในร้านยา
2. การการดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยอาการหอบตามแนวทางใหม่
3. การการดูแลรักษาสิวตามแนวทางใหม่
4. การบริบาลเภสัชกรรมชุมชนสำหรับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 (คุณกัลยา อรวิเชียร) โทรศัพท์: 08-9918-3921 โทรสาร: 0-3424-4463