การประชุมวิชาการ
Towards Better Pharmacologic Management of Common GI Disorders
ชื่อการประชุม Towards Better Pharmacologic Management of Common GI Disorders
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-2-000-002-06-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 22 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิกชมรมศิษย์เก่า อาจารย์ และบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ มศว
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคในระบบทางเดินอาหารเป็นโรคที่พบบ่อยในชุมชน เนื่องจากประชาชนมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ทำให้รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา ไม่ครบตามหมวดหมู่ ขาดการออกกำลังกาย อีกทั้งมีความเครียดจากการดำรงชีวิต การปรับพฤติกรรมร่วมกับการใช้ยาหรือสมุนไพร สามารถช่วยบรรเทา และ/หรือ รักษา โรคนี้ได้ ในปัจจุบันมีองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค กลไกการออกฤทธิ์และเภสัชวิทยาของยาใหม่ที่ใช้รักษาและแนวทางการรักษาทั้งในรูปแบบการใช้ยา สมุนไพร หรือ โปรไบโอติก นอกจากนี้ยังมีการพัฒนารูปแบบยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการใช้ยาบางชนิดก็ทำให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินอาหารได้เช่นเดียวกันหรือการใช้ยาหลายชนิดร่วมกันก็ทำให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างยา ดังนั้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรต้องติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโรคและการใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์อื่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ประชาชนใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
ในการนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจัดการประชุมวิชาการขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ทันสมัยในเรื่องการใช้ยา สมุนไพรและโปรไบโอติกในการรักษาโรคทางระบบทางเดินอาหารและยังได้กล่าวถึงประโยชน์ของยารูปแบบการปลดปล่อยดัดแปลงต่อการรักษาและแนวทางการจัดการปัญหาจากการใช้ยากลุ่มแก้อาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตรียรอยด์ และการเกิดอันตรยกิริยาระหว่างยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหารกับยากลุ่มอื่นให้แก่เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรชุมชน อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม และ อาจารย์เภสัชกร ของคณะเภสัชศาสตร์ มศว เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาแก่ประชาชน
วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เภสัชกรชุมชน เภสัชกรโรงพยาบาล อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ศิษย์เก่า และอาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ มศว
3.2 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและโปรไบโอติก ระหว่างเภสัชกร ศิษย์เก่า และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มศว
3.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มศว กับ อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ศิษย์เก่า ของคณะเภสัชศาสตร์ มศว
คำสำคัญ
โรคระบบทางเดินอาหาร, สมุนไพร, โปรไบโอติกส์