การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 / 2561
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 / 2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-024-07-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันที่จัดการประชุม 08 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร,คณาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, บุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจอื่น ๆ จำนวนประมาณ 80 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use; RDU) เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมการใช้ยาของแพทย์ เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ให้เป็นไปอย่างสมเหตุผล ถูกต้อง และคุ้มค่า ซึ่งจำเป็นต้องมีการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิชาการเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดการดูแลที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย การอ่านและประเมินบทความวิจัยทางการแพทย์จึงเป็นทักษะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทุกประเภท เพื่อช่วยให้สามารถสืบค้น เลือกใช้ข้อมูลจากการวิจัยทางคลินิกได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพจะมีกิจกรรมวารสารสโมสร (journal club) เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสืบค้นและเลือกใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์เป็นพื้นฐาน ดังนั้น การดูแลการฝึกปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีทักษะเฉพาะในการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาในเรื่องนี้ด้วย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาควิชาเภสัชกรรม ร่วมกับกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จึงได้จัดการประชุมนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการอ่านและประเมินเอกสารทางการแพทย์อย่างเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมประชุม มีความรู้และทักษะในการอ่านและประเมินความน่าเชื่อถือของบทความทางการแพทย์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาลต่าง ๆ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pharmacy.su.ac.th