การประชุมวิชาการ
โครงการ การศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรประจำร้านยา ครั้งที่ 2 (Continuing Education for Community Pharmacists)
ชื่อการประชุม โครงการ การศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรประจำร้านยา ครั้งที่ 2 (Continuing Education for Community Pharmacists)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-023-05-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ศูนย์ฝึกอบรม Big C Academy บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ รังสิต 2 ปทุมธานี
วันที่จัดการประชุม 15 -16 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำร้านยาเพรียว จำนวน 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพ ณ ร้านขายยา หรือเภสัชกรชุมชน มีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน ซึ่งในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรต้องใช้ทั้งความรู้และประสบการณ์มาผสมผสานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ประกอบวิชาชีพอยู่ในมาตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมจึงมีมติในวาระที่ 3 (พ.ศ. 2544-2546) เห็นชอบให้มีการจัดระบบการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมมาตรการของสภาเภสัชกรรม และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพและความรู้ของเภสัชกรประจำร้านยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยหน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” จึงเห็นควรจัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรประจำร้านยา ครั้งที่ 2 นี้ขึ้น โดยมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ การดูแลรักษาสิวตามแนวทางใหม่ การดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยอาการผื่นแพ้และภาวะไวเกินของผิวหนัง การดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยอาการเหนื่อยหอบ และการบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิต
วัตถุประสงค์
1. การดูแลรักษาสิวตามแนวทางใหม่
2. การดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยอาการผื่นแพ้และภาวะไวเกินของผิวหนัง
3. การดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยอาการเหนื่อยหอบ
4. การบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิต
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
คุณกัลยา อรวิเชียร 0899183921