การประชุมวิชาการ
การพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่ประชาชน และฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย
ชื่อการประชุม การพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่ประชาชน และฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-004-05-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบรรยาย PH305 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 08 -09 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ และประชาชนทั่วไป ในจังหวัดอุบลราชธานีและเขตจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยและรวดเร็ว เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หรือสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้รวดเร็วมากขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลต่างๆ นั้น มักมีการโฆษณาชวนเชื่อของผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ เช่น ยา เครื่องสำอาง และสมุนไพรจำนวนมาก ซึ่งข้อมูลต่างๆ มีหลากหลายช่องทาง ทำให้เป็นการยากที่จะตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ประชาชนบางส่วนอาจหลงเชื่อซื้อหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้โดยไม่ทราบข้อควรระวัง จนบางครั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องด้านยา สมุนไพร และอาหาร ให้กับประชาชนเพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ที่มีความถูกต้อง ทันสมัย เชื่อถือได้ ทางคณะ ฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของการแนะนำวิธีการใช้ฐานข้อมูลในการให้บริการเภสัชสนเทศให้แก่เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ และคณาจารย์ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น โรค ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย เพื่อส่งผลให้การใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดอาการข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ สามารถใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า รวมถึงเป็นข้อมูลให้ประชาชนได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่าง ปลอดภัย
นอกจากการให้บริการความรู้เรื่องยาและสุขภาพ เช่น การจัดทำสื่อความรู้ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เผยแพร่ให้แก่ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์แล้ว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังให้บริการฐานข้อมูลสำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาที่ผลิตในประเทศไทยรวมทั้งยาต้นแบบ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวยังมีอยู่น้อยและเข้าถึงได้ยาก และการจำแนกชนิดเม็ดยายังคงกระทำได้ยากเนื่องจากยาเม็ดหรือแคปซูลบางหลายชนิดมีความใกล้เคียงกันมาก ดังนั้นถ้าไม่มีฉลากระบุชื่อยาและชนิดยาแล้ว จะต้องอาศัยประสบการณ์และความจำของเภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญในการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเพื่อระบุว่ายาดังกล่าวเป็นยาชนิดใด อย่างไรก็ตามอาจทำให้อาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการใช้ยาได้ง่าย ดังนั้นศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพ จึงต้องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์สำหรับรูปแบบยาเม็ดและแคปซูลที่ผู้ใช้สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์จากการใช้คำสำคัญค้นหาจากหมวดต่างๆ อันได้แก่ ชื่อการค้า ชื่อสามัญทางยา รูปแบบผลิตภัณฑ์ รูปร่างลักษณะ สัญลักษณ์หรือตัวอักษรบนยาเม็ดหรือแคปซูล สี ขนาดของยาเม็ดและยาแคปซูล บริษัทผู้ผลิต และบริษัทผู้จำหน่าย นอกจากนี้ยังสามารถแสดงข้อมูลคุณลักษณะยา (Drug monograph) ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สำหรับการช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของยาเม็ดและแคปซูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถนำไปประยุกต์ในการจ่ายยาซึ่งจะช่วยตรวจสอบการใช้ยาได้มากขึ้น


วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการบริการเภสัชสนเทศ และเพิ่มพูนความรู้ในการใช้ฐานข้อมูลด้านเภสัชสนเทศที่ทันสมัยและฐานข้อมูลด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย ให้แก่เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ คณาจารย์ ให้สอดคล้องกับการบริบาลทางเภสัชกรรมที่เป็นปัจจุบัน
คำสำคัญ