การประชุมวิชาการ
อบรมวิชาการปฏิบัติการโครงการ “ร้านขายยาพึ่งได้” ครั้งที่ 1
ชื่อการประชุม อบรมวิชาการปฏิบัติการโครงการ “ร้านขายยาพึ่งได้” ครั้งที่ 1
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-2-000-004-04-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
วันที่จัดการประชุม 08 เมษายน 2561
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารร้านขายยา เภสัชกรประจำร้านยา เภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกร ลูกจ้างร้านขายยา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 150 คน แบ่งอบรมกลุ่มย่อยครั้งละประมาณ 30คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
การดำเนินกิจการร้านขายยาในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสืบเนื่องมาจากข้อบังคับและกฎหมายใหม่ๆที่ถูกนำมาบังคับใช้ นอกจากนี้ยังมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม,วิถีชีวิต ,ความเป็นอยู่,คู่แข่งทางการค้า,เทคโนโลยี,การคมนาคม, การตลาด,การสื่อสาร ความทันสมัยรวมทั้งแนวคิดและระบบการจัดการที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ร้านขายยาซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยบริการด้านสุขภาพจึงต้องมีการพัฒนาตัวเองในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และด้านความรู้ทางวิชาการของวิชาชีพและบุคลากร เพื่อให้เกิดความพร้อมในการแข่งขันด้านธุรกิจ และความสามารถในการบริการชุมชน
จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญชองประเทศ มีประชากรที่หนาแน่นและต้องรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเหตุฉุกเฉิน จากอุบัติเหตุต่างๆ อุบัติภัยทางน้ำ และโรคฉุกเฉิน เกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจความดันโลหิต โรคลมชัก ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้อาจมีอันตรายถึงชีวิตหากมิได้รับการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน เช่น การเกิดภาวะหยุดหายใจกะทันหัน การเกิดแผลฉีกขาดเสียเลือดจำนวนมาก ดังนั้นการจัดการเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง ก่อนนำส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่งต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างรวดเร็วและถูกวิธี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ หรือช่วยให้มีโอกาสรอดชีวิตและกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติสูงขึ้น จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่มากกว่า 540 ตารางกิโลเมตร มีร้านขายยาอยู่มากกว่า 600 ร้าน ร้านขายยาซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิด้านสุขภาพที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่สุดจึงควรจะมีการพัฒนาความรู้ในการช่วยเหลือและจัดการเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ หรือโรคฉุกเฉิน ก่อนจะส่งต่ออย่างถูกวิธี ทางชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ตจึงเห็นควรจัดอบรมวิชาการปฏิบัติการโครงการ “ร้านขายยาพึ่งได้” โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและเครือข่าย มีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรในร้านขายยา ทั้งเภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกร และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจการจัดการเมื่อพบเหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งในทฤษฎีและการปฏิบัติจริง รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ในการจัดการเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลอื่นได้อย่างปลอดภัยก่อนส่งต่อ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถแนะนำบุคคลอื่นให้มีความรู้และสามารถร่วมช่วยเหลือในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
3. เพื่อให้กลุ่มสมาชิกร้านขายยาได้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน,ได้แลกเปลี่ยนความคิด และมีความสามัคคีต่อกัน
คำสำคัญ