การประชุมวิชาการ
โครงการ พัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล สถานบริการภาครัฐและสถานประกอบการร้านยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๑
ชื่อการประชุม โครงการ พัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล สถานบริการภาครัฐและสถานประกอบการร้านยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๑
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-019-03-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่จัดการประชุม 27 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มเป้าหมาย ๑. เภสัชกรโรงพยาบาลทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ จำนวน ๓๒ คน ๒. ผู้ประกอบการร้านขายยาหรือเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานร้านขายยาแผนปัจจุบันในจังหวัดพระนครศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของกระทรวงสาธารณสุข มียุทธศาสตร์เป้าหมาย ๔ ยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือ การบริการเป็นเลิศ โดยในแผนงานที่ ๖ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการที่ ๒. โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตัวชี้วัดที่ ๒๙ ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) นั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เริ่มดำเนินการในปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและปลอดภัยในการใช้ยาอันเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้ป่วยและหน่วยบริการ ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล สถานบริการภาครัฐและสถานประกอบการร้านยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๑ ขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็น สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนับสนุนการดำเนินงาน RDU ของโรงพยาบาล สถานบริการภาครัฐและสถานประกอบการร้านยาในจังหวัดต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านยาใหม่ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการร้านยาในจังหวัด
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ส่งแบบตอบรับมายังกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา