การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอร์สพื้นฐาน (Basic Course) สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Short Course Training Certification in Adverse Drug Reaction Monitoring)
ชื่อการประชุม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอร์สพื้นฐาน (Basic Course) สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Short Course Training Certification in Adverse Drug Reaction Monitoring)
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-006-07-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 09 -13 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 28.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
ADR, Adverse Drug Reaction Monitoring, การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา