การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2561
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-015-05-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องพิมมาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
วันที่จัดการประชุม 06 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมเภสัชกรสามจังหวัดชายเเดนภาคใต้ เป็นการรวมตัวกันของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งทางวิชาการ ความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิก และพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านสถานการณ์ความไม่สงบที่ดำเนินมาอย่างยาวนานเกินกว่า 10 ปี โดยมีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส กลุ่มงานเภสัชกรรมของโรงพยาบาลทุกแห่ง และชมรมร้านยาในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ได้ริเริ่มก่อตั้งชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ชมรมฯได้ดำเนินกิจกรรมมาแล้วหลายกิจกรรม โดยเฉพาะที่สำคัญคือการได้สมัครจดทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่าย (สถานบันสมทบ)การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ กับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทำให้สามารถจัดประชุมวิชาการที่สามารถเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง เป็นการเปิดโอกาสให้เภสัชกรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาชีพ นั่นคือ การเริ่มให้มีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เพื่อให้คงสภาพสมาชิกภาคเภสัชกรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสภาเภสัชกรรมได้กำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องขั้นต่ำที่เภสัชกรควรเก็บได้ต่อรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งพบว่า ยังมีสมาชิกเภสัชกรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่สามารถเข้าถึงกิจกรรมในระยะที่ผ่านมา จากบางเหตุผลข้อจำกัดส่วนตัวของสมาชิก และยังมีสมาชิกอีกส่วนหนึ่งที่แม้จะมีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแล้ว ยังไม่ได้จำนวนหน่วยกิตตามเป้าหมายขั้นต่ำที่กำหนด
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนการใช้ยาสมเหตุผลในเภสัชกรรมชุมชน
2.เพื่อส่งเสริมระบบศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์(CPE)
คำสำคัญ
RDU ใช้ยาสมเหตุผล ท้องเสีย เกลือแร่ ORS เบาหวาน