การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาเภสัชกรรม 3 สาขา (TSAC) ครั้งที่ 1 (เภสัชกรรมเทคโนโลยี เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และเภสัชกรรมคลินิก) เภสัชกรรมกับผู้ป่วยสูงอายุ
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาเภสัชกรรม 3 สาขา (TSAC) ครั้งที่ 1 (เภสัชกรรมเทคโนโลยี เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และเภสัชกรรมคลินิก) เภสัชกรรมกับผู้ป่วยสูงอายุ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-027-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 08 -10 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และผู้สนใจ จำนวน 300 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สังคมไทยในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุในสัดส่วนที่มากกว่าประชากรในกลุ่มวัยอื่นๆ ความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมของระบบสุขภาพต่อการเปลี่ยนแปลงนี้จึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุ การศึกษาจำนวนมากพบปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาซ้ำซ้อน อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา รูปแบบยาที่ไม่เหมาะสมในผู้ป่วยสูงอายุ การใช้ยาตามสั่ง รวมไปถึงการเข้าถึงยา พฤติกรรมทางสุขภาพของผู้ป่วยสูงอายุ เทคโนโลยีทางยาใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อปัญหาทางสุขภาพของผู้สูงอายุ ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในลักษณะองค์รวม ที่รวมมิติทางยาที่ได้กล่าวข้างต้น กอปรกับภาควิชาเภสัชกรรม มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่ เภสัชกรรมเทคโนโลยี เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และเภสัชกรรมคลินิก จึงเห็นควรให้จัดการประชุมนี้ขึ้นในลักษณะที่มีการผสมผสานองค์ความรู้ทั้ง 3 สาขา เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาทางยาของผู้ป่วย และการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุในลักษณะของการผสามผสานความรู้ทาง เภสัชกรรมเทคโนโลยี เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และเภสัชกรรมคลินิก และนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย
คำสำคัญ
การดูแลผู้ป่วยสูงอายุ, ผสมผสานความรู้ 3 สาขา, แก้ปัญหาทางยาของผู้สูงอายุ
วิธีสมัครการประชุม
การสมัครและลงทะเบียน สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) ค่าลงทะเบียน  สมัคร และโอนเงินค่าลงทะเบียน สมัครก่อน วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ราคา 2,500 บาท หลัง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ราคา 3,000 บาท (ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน