การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการประจำปีของบริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1 ประเด็นการเรียนรู้ : การปฐมพยาบาลบาดแผลและโรคของดวงตาที่พบบ่อยในร้านยา
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการประจำปีของบริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1 ประเด็นการเรียนรู้ : การปฐมพยาบาลบาดแผลและโรคของดวงตาที่พบบ่อยในร้านยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-013-03-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม 124 ชั้น 12 ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 05 เมษายน 2561
ผู้จัดการประชุม บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำสาขา / นักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นแหล่งฝึกงานให้ / เภสัชกรที่เคยร่วมงานประชุมวิชาการกับบริษัท / เภสัชกรผู้เ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
บาดแผล และโรคของดวงตา เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางสาธารณสุชในทุกระดับตั้งแต่ระดับร้านขายยา คลินิก จนถึงโรงพยาบาลระดับต่างๆ การให้บริการ ให้การรักษาและแนะนำกับผู้ป่วยในเบื้องต้นนั้นมีความจำเป็นและสำคัญในการแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมาก ดังนั้นเภสัชกรในร้านขายยาจึงจำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล และโรคตาที่พบบ่อยเหล่านี้
การเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาล / กระบวนการหายของแผล และประเมินแผล รวมถึงขั้นตอนการทำแผล / คำแนะนำในการดูแลแผลเบื้องต้น จะได้เรียนรู้สำหรับการศึกษาครั้งนี้
ส่วนโรคตาที่พบบ่อยในร้านยา จะได้ทบทวนกายวิภาคและสรีรวิทยาของตา เรียนรู้โรคต่าง ๆ เช่น เปลือกตาอักเสบ / ริดสีดวงตา / เยื่อบุตาอักเสบ /ต้อต่าง ๆ เช่น ต้อหิน, ต้อเนื้อ, ต้อกระจก รวมถึงการเสื่อมบริเวณศูนย์กลางของจอประสาทตา (macula) ด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรได้ตระหนักรู้ถึงองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถนำมาประยุกต์เพื่อวินิจฉัยอาการ และเลือกยาที่สมเหตุสมผล ถูกตรงกับโรคของผู้มารับบริการ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อ ภญ. นฤมล อังคเศกวิไล. .....เบอร์โทรติดต่อ ....081-883-2256.... อีเมลล์ .... narumol@tsuruha.co.th