การประชุมวิชาการ
การประชุมวิจัยนานาชาติ เรื่อง Protein-based drugs: From Bench to Market
ชื่อการประชุม การประชุมวิจัยนานาชาติ เรื่อง Protein-based drugs: From Bench to Market
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-011-03-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้อง 902 ชั้น 9 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 19 -20 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ / นักวิจัย / บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับยาชีววัตถุ จำนวน 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันชีวเภสัชภัณฑ์ โดยเฉพาะชีวโมเลกุลที่เป็นโปรตีน และเปปไทด์ ได้ถูกพัฒนาเป็นยาเพื่อใช้ในการรักษาและป้องกันโรคต่างๆ เนื่องจากมีประสิทธิภาพการรักษาสูง สามารถออกแบบโครงสร้างของยาเพื่อการรักษาที่จำเพาะ (targeted therapy) โดยมีผลข้างเคียงน้อย รวมทั้ง ยังสามารถพัฒนาเป็นเภสัชภัณฑ์ทั้งเพื่อการป้องกัน (prevention) และการรักษา (therapeutic) ประกอบกับนโยบายแห่งชาติด้านยา ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยา ชีววัตถุ และสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเอง มุ่งเน้นให้ประเทศไปสู่การพัฒนาประเทศด้านสาธารณะสุขที่มั่นคง และยั่งยืน มีความสามารถที่จะผลิตยาชีววัตถุให้เพียงพอต่อการใช้ในประเทศและเป็นศูนย์กลางในการส่งออกสู่ภูมิภาคอาเซียน
การพัฒนาชีวเภสัชภัณฑ์โปรตีนจึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ การสาธารณสุขและอุตสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ดีการพัฒนาชีวเภสัชภัณฑ์โปรตีนในประเทศไทยยังอยู่ภายใต้ขีดจำกัดและไม่ยั่งยืน เนื่องจากขาดผู้เชี่ยวชาญ ขาดองค์ความรู้ใหม่เป็นของตนเอง ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งทำให้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ เพื่อนำมาสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาและผลิตชีวเภสัชภัณฑ์โปรตีนรวมถึงชีวเภสัชภัณฑ์อื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นชีวเภสัชภัณฑ์ชนิดใหม่ ๆ ในอนาคต
โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและองค์ความรู้ใหม่ๆในการพัฒนาชีวเภสัชภัณฑ์โปรตีน โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานวิจัยนานาชาติ
วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติทางด้านการวิจัยและพัฒนายาโปรตีน
- แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พัฒนา และผลิตยาโปรตีน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามเว็บไซต์ www.pharm.chula.ac.th/ce โดยไม่มีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิดาภา สุนทรัช หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง โทรศัพท์ 02-218-8454 หรือ e-mail: ce@pharm.chula.ac.th