การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-026-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
วันที่จัดการประชุม 08 -09 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำ/ตัวแทนองค์กรวิชาชีพ เภสัชกร อาจารย์แหล่งฝึก อาจารย์อาวุโส อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ 500 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท ภายใต้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ตามนโยบายและโครงการของรัฐบาลในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2510-2514 เพื่อเพิ่มการผลิตเภสัชกรตอบสนองการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นี้จะเป็นวันครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งคณะฯ เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าวนี้ ทางคณะฯ จึงจัดโครงการ “50 ปี เภสัชมหิดลสู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน” ภายใต้คำขวัญ “50 ปี เภสัชศาสตร์มหิดล สร้างสรรค์คุณค่าเรื่องยา ดั่งปัญญาของแผ่นดิน” ขึ้น โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย หนึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้แก่ การประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้แนวคิดเรื่อง “Innovation in Pharmaceutical Sciences and Clinical Use of Drugs & Health Products” โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 โดยเนื้อหาการประชุมจะเป็นการนำเสนอศาสตร์ทางเภสัชกรรมสำหรับอนาคตและความก้าวหน้าทางวิชาชีพเภสัชกรรมในรูปแบบบูรณาการสำหรับอนาคต (cutting edge pharmaceutical sciences & innovative-integrative practice) โดยคณาจารย์และศิษย์เก่าที่มีผลงานทางวิชาการและวิชาชีพดีเด่น รวมไปถึงวิทยากรรับเชิญที่เป็นผู้นำด้านวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้านวิชาการและวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ของคณะฯ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อวงการเภสัชกรรมและสังคม รวมไปถึงเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของศาสตร์ทางเภสัชกรรมและวิชาชีพที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา การวิจัยและบทบาทของวิชาชีพเภสัชกรรมในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของศาสตร์ทางเภสัชกรรมและวิชาชีพที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา การวิจัยและบทบาทของวิชาชีพเภสัชกรรมในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อให้เภสัชกรและผู้เข้าร่วมประชุม สามารถปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ทางเภสัชกรรมและวิชาชีพ และสามารถดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีและศาสตร์รูปแบบใหม่ต่างๆ ในการปรับเข้ากับการทำงานของตนเอง
คำสำคัญ
Pharmaceutical Sciences, Pharmacy Practice, Health Products, Innovation, Integration
วิธีสมัครการประชุม
การสมัครและลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9