การประชุมวิชาการ
การอบรม ภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2561 Workshop Training on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2018
ชื่อการประชุม การอบรม ภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2561 Workshop Training on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2018
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-005-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องเพทาย โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 18 -22 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย 1.เภสัชกรโรงพยาบาลผู้สนใจ 2.เภสัชกรโรงพยาบาลในหน่วยผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 26 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ตระหนักถึงการปฏิบัติงานของเภสัชกรโรงพยาบาลในด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ต้องปฏิบัติด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ อีกทั้งต้องไม่ก่ออันตรายต่อเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม จึงสนับสนุนให้เกิดกลุ่มเภสัชกรสาขาการผลิตและการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านยาปราศจากเชื้อ (Group of Thai Aseptic dispensary and Pharmaceutical care Practitioners, GTAPP) และสนับสนุนให้มีการอบรมระยะสั้นด้านยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับเภสัชกร ขึ้น เป็นประจำทุกปี โดยเน้นที่เทคนิคการผสมที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ได้ยาเตรียมที่ดีมีคุณภาพ เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย และไม่เกิดการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการรักษามะเร็ง แบบแผนของการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด (chemotherapy protocol) และการจัดการเพื่อลดหรือป้องกันฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของยาเคมีบำบัด
2. เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน แนวคิดเกี่ยวกับระบบของงานผสมยาเคมีบำบัด และความรู้เกี่ยวกับความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาที่ผสมขึ้น
คำสำคัญ
GTAPP ,Cytotoxic ,Cytotoxic Intravenous Admixture ,เคมีบำบัด