การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ประจำปี 2561 เรื่อง “Research and Educational Innovation in Medical Sciences”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ประจำปี 2561 เรื่อง “Research and Educational Innovation in Medical Sciences”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-025-12-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่จัดการประชุม 19 -21 ธันวาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์จากสถาบันต่างๆ จำนวนประมาณ 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันความรู้และการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของงาน ประเทศไทยอยู่ในช่วงกำลังปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และเพื่อให้ตามทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รัฐบาลจึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุ่งเน้นวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อรองรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น สรีรวิทยาเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาทางการแพทย์ โดยเฉพาะการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถและความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ จากนวัตกรรมและงานวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การควบคุม ป้องกัน และรักษาโรค อันส่งผลให้ประชาชนมีความรู้และสุขภาพที่ดีขึ้น ดังนั้น การพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวทางและการสร้างนวัตกรรมทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัยแบบผสมผสาน (Integrated) ระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และทางคลินิก จึงจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ ทั้งนี้ การจะดำเนินการให้ได้ตามวัตถุประสงค์จำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากหลายองค์กร ทั้งในส่วนหน่วยบริการภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อการระดมความคิดเห็นในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน แก่ประเทศไทย
สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานกลางที่จะเป็นศูนย์รวมของสมาชิกสรีรวิทยาทั่วประเทศที่มาจากหลายสาขาอาชีพ ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น สมาคมมีการจัดประชุมวิชาการประจำปีทุกปีอย่างต่อเนื่องมายาวนานถึง 45 ปี โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจจากวิทยากรทรงคุณวุฒิ การเสวนาวิชาการ การอภิปรายหมู่ และการนำเสนองานวิจัยจากนิสิตนักศึกษา เป็นต้น การประชุมวิชาการจึงเป็นเวทีในการระดมความคิดเห็น อภิปราย และนำเสนอแนวคิดทางการเรียนการสอนและการวิจัยใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เป็นเวทีที่จะมีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้การวิจัยของนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับการจัดประชุมวิชาการสรีรวิทยาประจำปี 2561 ซึ่งเป็นครั้งที่ 46 ทางสมาคมได้เชิญภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นเจ้าภาพจัดประชุมภายใต้หัวข้อ เรื่อง “Research and Educational Innovation in Medical Sciences” ซึ่งจะจัดในวันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยกิจกรรมประกอบด้วยการปาฐกถาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง บรรยายพิเศษเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาและนวัตกรรมการวิจัยสรีรวิทยา การอภิปรายกลุ่มในเรื่องนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยคณาจารย์จากสถาบันต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) รวมทั้งการนำเสนองานวิจัยโดยนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการและวิจัยใหม่ๆทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยเฉพาะสาขาสรีรวิทยา
2.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางสรีรวิทยาให้มีความทันสมัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนต่อไป
2.3. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยระหว่างนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันในการผลิตงานวิชาการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ
2.4 เพื่อเป็นเวทีสำหรับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ในการนำเสนองานวิจัย ทั้งในรูปแบบแผ่นภาพและแบบเสนอด้วยวาจา
คำสำคัญ
Research, Education, Innovation
วิธีสมัครการประชุม
การสมัครและการลงทะเบียน ประเภท ก่อน 31 สิงหาคม 2561 (บาท) หลัง 31 สิงหาคม 2561(บาท) ผู้เข้าร่วมประชุม 3,500 4,000 (ที่เป็นสมาชิกสรีรวิทยาสมาคมฯ) ผู้เข้าร่วมประชุม 4,000 4,500 (ที่ไม่เป็นสมาชิกสรีรวิทยาสมาคมฯ) ผู้ติดตาม 3,000 3,500 นักศึกษา 2,500 3,000