การประชุมวิชาการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร อย. ด้านการวิจัยและการจัดการความรู้หลักสูตร “งานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research: R2R) ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ”
ชื่อการประชุม โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร อย. ด้านการวิจัยและการจัดการความรู้หลักสูตร “งานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research: R2R) ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ”
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-011-03-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่จัดการประชุม 27 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตระหนักต่อปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง จึงได้บรรจุให้มียุทธศาสตร์การมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) พร้อมทั้งจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและจัดการความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรในด้านการจัดการงานวิจัยและจัดการความรู้ทั้งในด้านองค์ความรู้เชิงวิชาการ พัฒนาทักษะและแนวคิดเชิงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิชาการใน อย. มีความสามารถเชิงการวิจัยและจัดการความรู้ พร้อมทั้งจัดให้มีเวทีเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อนำองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน
เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีรากฐานด้านวิชาการวิจัย R2R และจัดการความรู้ที่แข็งแกร่ง มีความพร้อมทางสติปัญญา มีความใฝ่รู้ และมีทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นเหตุเป็นผลและเป็นระบบตามระเบียบวิธีวิจัย กองแผนงานและวิชาการ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร อย. ด้านการวิจัยและการจัดการความรู้ ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในด้านระเบียบวิธีวิจัยประเภทต่างๆ แก่บุคลากรใน อย.
2. เพื่อให้มีการเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัย / R2R ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
คำสำคัญ
งานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research: R2R) งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนหน้าห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 อย.