การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพร้านยาในพื้นที่เขต 9 นครชัยบุรินทร์
ชื่อการประชุม โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพร้านยาในพื้นที่เขต 9 นครชัยบุรินทร์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-004-04-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จ.นครราชสีมา
วันที่จัดการประชุม 01 เมษายน 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรใน 4 จังหวัดและ สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ที่สนใจประมาณ 70 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อเพิ่มศักยภาพร้านยาในพื้นที่เขตสุขภาพ 9 นครราชสีมา ได้แก่ จ.นครราชสีมา จ.สุรินทร์ จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์ ให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและการดูแลเรื่องการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ (NCDs) อันเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดของประเทศในปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพ 9 นครราชสีมา ในการนำภาคีเครือข่ายภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
วัตถุประสงค์
1. ให้ความรู้ในเรื่องโรค NCDs และการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การดูแลการใช้ยา
(MTM) และ การเยี่ยมบ้าน ( Home Health care )
2 ให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาสูบ
3 แนวทางเก็บข้อมูลและการประเมินติดตามผลการให้บริการ
6. คำสำคัญ ( Key Words) ของงานประชุม ( 3-5 คำ)
คำสำคัญ
บริการสร้างเสริมสุขภาพในร้านยา , การดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยโรค NCDs