การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมครั้งที่ 15/2561 เรื่อง “การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Planning)”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมครั้งที่ 15/2561 เรื่อง “การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Planning)”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-016-05-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 03 -04 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวนประมาณ 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ท่ามกลางความต้องการในการดูแลสุขภาพประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้น ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด การจัดการทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในทุกระดับ ที่ควรดำเนินการอย่างสอดรับกับกลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ได้คนดีมาทำงาน จัดวางคนให้เหมาะสมกับงาน ให้มีระบบแรงจูงใจเพื่อการพัฒนาคนทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
จึงมีความจำเป็นที่เภสัชกร ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้นำองค์กรต่อไป ควรจะมีความเข้าใจด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์การคิดเชิงระบบเพื่อการวางแผน จัดการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ การวิเคราะห์งาน การจัดทำรายละเอียดของงานและทักษะของบุคลากร ที่มีความสามารถตรงตามความต้องการขององค์กร
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรได้มีความรู้และทักษะในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ โดยการประชุมประกอบด้วยการเรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหากรณีศึกษาจากผู้ปฏิบัติงานจริงและข้อเสนอตามมุมมองของผู้เข้าร่วมประชุมผสมผสานกัน โดยการจัดประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาบังคับหรือวิชาเลือกของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเภสัชกรรม และรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรม) ของสภาเภสัชกรรม ทั้งนี้ ผลจากการประชุมครั้งนี้ คาดหวังให้เภสัชกรที่เข้าร่วมการประชุมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปพัฒนาตน พัฒนาทีม และพัฒนางานเภสัชกรรมต่อไป
วัตถุประสงค์
เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีทักษะในด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในประเด็นต่อไปนี้
1. ความหมายและสำคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
2. การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ
3. การวิเคราะห์งาน
4. การจัดทำรายละเอียดของงานทักษะของบุคลากร และการจัดวางคนให้เหมาะสมกับงาน
5. ระบบแรงจูงใจเพื่อการพัฒนาคนทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
6. การคิดเชิงระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ
Strategic Human Resource Planning, การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
วิธีสมัครการประชุม
Online