การประชุมวิชาการ
Joint International Conference on Current Drug Development International Conference (the 5th) & Herbal and Traditional Medicine (3rd) [CDD&HTM2018] Innovation for Health
ชื่อการประชุม Joint International Conference on Current Drug Development International Conference (the 5th) & Herbal and Traditional Medicine (3rd) [CDD&HTM2018] Innovation for Health
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-014-05-2561
สถานที่จัดการประชุม PSU Conference Hall [The 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center] PSU
วันที่จัดการประชุม 23 -25 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย 1. คณาจารย์ และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ 2. บัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) เป็นต้นมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ริเริ่มจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง การพัฒนายาในปัจจุบัน หรือ The Current Drug Development (CDD) เป็นครั้งแรก เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิทยาการ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนายา ซึ่งเป็นฐานความรู้สำคัญในการพัฒนางานด้านเภสัชศาสตร์ อีกครั้งยังเป็นเวทีให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ทั้งในระดับประเทศ และนานาประเทศอีกด้วย ภายใต้ความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์ ในประเทศไทยนี้เอง ทำให้เกิดงานประชุมวิชาระดับนานาชาติด้านสมุนไพร หรือ The Herbal Traditional Medicine (HTM) โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้การใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในด้านต่าง ๆ กับงานด้านเภสัชศาสตร์อย่างยั่งยืน ไม่ว่าทางด้านการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการใช้ในคลินิก
สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) นี้ ได้กำหนดหัวข้องานประชุมหลัก เป็น “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (Innovation for Health)” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในนามของ “ไทยแลนด์ 4.0” และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งไม่เพียงแต่การมุ่งเน้นใช้ฐานองค์ความรู้มาใช้ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เท่านั้น ยังกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิม อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตที่ได้ยังเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของบุคลากรในทุกระดับ ทั้งภาคการผลิต อุตสาหกรรม และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นลำดับต่อไป

งานประชุมวิชาการ “การประชุมวิชาการนานาชาติ “การพัฒนายาในปัจจุบัน ครั้งที่ 4 5ประจำปี 2559” และ “การประชุมวิชาการด้านสมุนไพรครั้งที่ 3” ประจำปี พ.ศ. 2561” นี้ จึงเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนายาและเภสัชภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้ก้าวทันตามโลก และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งการประชุมประกอบด้วยสาขาความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้
1. เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Biotechnology)
Natural Product and traditional medicine
2. ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Phytomedicine and Natural Products)
Pharmaceutical Biotechnology
3. การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ (Product Quality Control)
Pharmaceutical Chemistry
4. ระบบนำส่งยา (Drug Delivery System)
Pharmaceutical Technology & Drug Delivery System


ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาเป็นวิทยากรหลัก (Keynote speaker) และมีนักวิจัยรับเชิญ (Invited Speaker) มาร่วมบรรยายในแต่ละด้าน นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยในแต่ละสถาบันการศึกษา ศูนย์วิจัย องค์กรต่าง ๆ จากภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมในการนำเสนอผลงานวิจัยทั้ง 4 ด้าน ทั้งในรูปแบบปากเปล่าและโปสเตอร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีระดับนานาชาติในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเภสัชภัณฑ์
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยและบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
คำสำคัญ
CDD&HTM2018; Innovation for Health; Current Drug Development and Herbal and Traditional Medicine
วิธีสมัครการประชุม
สนใจดูรายละเอียดข้อมูลงานประชุม และสมัครเข้าร่วมได้ที่ http://cddhtm2018.pharmacy.psu.ac.th/tentative-program.html