การประชุมวิชาการ
Pharmacotherapy in Critical Care and Emergency Medicine
ชื่อการประชุม Pharmacotherapy in Critical Care and Emergency Medicine
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-013-04-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หาดใหญ่
วันที่จัดการประชุม 30 -04 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาลและคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 28.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ผู้ป่วยวิกฤตเป็นผู้ป่วยที่มีสภาวะโรคที่รุนแรง และมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ภาวะความเจ็บป่วยในผู้ป่วยกลุ่มนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ได้ทุกกระบวนการ การใช้ยาจึงมีความพิเศษกว่าผู้ป่วยทั่วไปเนื่องจากมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และมีความเสี่ยงในการไม่ตอบสนองต่อการรักษาได้สูงกว่า ในขณะที่ผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นผู้ป่วยที่มักมาโรงพยาบาลด้วยสถานการณ์ที่เร่งด่วนจึงทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาที่รุนแรงได้ นอกจากนี้ยาที่ใช้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้หลายๆชนิดเป็นยาที่มีความเสี่ยงสูง (high alert drug) ได้เช่นกัน ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการรักษา ผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินจึงควรได้รับการดูแลการใช้ยาอย่างใกล้ชิด การมีเภสัชกรร่วมเข้าปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยกลุ่มนี้คาดว่าน่าจะช่วยลดปัญหาด้านยาได้ แต่การที่เภสัชกรจะปฏิบัติงานนี้ให้ได้ผลสมฤทธิ์นั้น ต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญทั้งหลายประการร่วมกัน โดยปัจจัยประการหนึ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือความรู้ที่ทันสมัย ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเภสัชกรที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้นมา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาบำบัดในผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยฉุกเฉิน
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฝึกทักษะการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาบำบัดในผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยฉุกเฉิน
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยฉุกเฉิน
คำสำคัญ
Pharmacotherapy, Critical Care, Emergency Medicine
วิธีสมัครการประชุม
อ่านรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://regist.pharmacy.psu.ac.th/clinic/ คุณอานุภาพ พัฒนธิติกานต์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8871, 0-7428-8872 โทรสาร 0-7442-8222, 0-7421-8503, 0-7421-8504 E- mail: clinical_psu@yahoo.com