การประชุมวิชาการ
Fear and Fact on CV side effect of NSAIDs & Tip and trick for allergy management in drugstore
ชื่อการประชุม Fear and Fact on CV side effect of NSAIDs & Tip and trick for allergy management in drugstore
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-012-04-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่จัดการประชุม 08 เมษายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนและเภสัชกรในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการปวด เป็นอาการเป็นความรู้สึกไม่สุขสบายที่เกิดจากมีการกระตุ้นประสาทรับความเจ็บปวด ทั้งนี้มักเกิดจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในบริเวณที่เกิดอาการปวด เจ็บ ระคายเคือง อักเสบ บาดเจ็บ หรือถูกทำลาย โดยสาเหตุการเกิดนั้นสามารถเกิดได้หลายสาเหตุ การรักษาส่วนใหญ่ร้านขายยามักจะได้รับยาในกลุ่ม NSAIDs ซึ่งความปลอดภัยกับผลการรักษาที่คาดหวังเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงสำหรับการประเมินเพื่อทำการรักษา
โรคภูมิแพ้ เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกาย ไวต่อโปรตีน หรือสารก่อภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อม แบ่งตามอวัยวะที่เกิดโรคได้ดังนี้ โรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หรือโรคแพ้อากาศ (allergic rhinitis) โรคตาอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic conjunctivitis) โรคหอบหืด (asthma) โรคแพ้อาหาร (food allergy) โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (atopic dermatitis)
ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมวิชาการให้ความรู้กับเภสัชกรชุมชนและเภสัชกรผู้สนใจ ในเรื่อง Fear and Fact on CV side effect of NSAIDs และ Tip and trick for allergy management in drugstore โดยได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้ความรู้กับเภสัชกรชุมชนในเรื่อง “Fear and Fact on CV side effect of NSAIDs”
2. เพื่อจัดให้ความรู้กับเภสัชกรชุมชนในเรื่อง “Tip and trick for allergy management in drugstore”
คำสำคัญ
CV, NSAIDs, Allergy, management
วิธีสมัครการประชุม
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ sk.com.pharmacist@outlook.co.th