การประชุมวิชาการ
Update in Pharmacy Practice
ชื่อการประชุม Update in Pharmacy Practice
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-2-000-002-03-2561
สถานที่จัดการประชุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่จัดการประชุม 24 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ