การประชุมวิชาการ
ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อการประชุม ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานี
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-003-02-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมริมน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 20 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และบุคลากรทางสาธารณสุข ที่มีข้อตกลงความร่วมมือ กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2. เภสัชกร และบุคลากร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (service plan) และนโยบายทางสาธารณสุขของประเทศ มีความสำคัญในกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและรักษาโรค สำหรับแนวทางการรักษาโรคในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based medicine) ทำให้บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษาที่เกิดขึ้น เภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการใช้ยาและเป็นหนึ่งในทีมสุขภาพมีหน้าที่ให้การบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อให้เกิดการใช้ยาในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีนั้น ต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญหลายประการ แต่ปัจจัยหนึ่งที่ขาดเสียมิได้ คือ ความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับแนวทางการจัดการโรคและข้อมูลทางยาที่ทันสมัยทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นดังกล่าว โครงการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ/ภาคีเครือข่ายวิชาชีพจึงเป็นโครงการที่จะช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้เภสัชกร โดยเฉพาะกลุ่มเภสัชกร ณ แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบการอบรม ประชุมวิชาการ หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ที่ทันสมัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานของตน อันจะช่วยยกระดับการให้บริการทางสาธารณสุข และเกิดเป็นต้นแบบของการเรียนรู้ตลอดจนตัวอย่างเภสัชกรที่ดีให้กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์ให้แก่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุข ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการให้บริการที่เป็นปัจจุบันตามแผนการจัดระบบบริการสุขภาพและนโยบายทางสาธารณสุขของประเทศ
2. เพื่อพัฒนาความสามารถให้แก่เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการบูรณาการองค์ความรู้หลายประการและประสบการณ์ ในการค้นหา วางแผนการแก้ไข ติดตาม และป้องกันปัญหาจากการใช้ยา เพื่อประชาชนใช้ยาอย่างเหมาะสมกับสภาวะโรค เศรษฐฐานะ วิถีชีวิต และความเชื่อของบุคคลนั้นๆ
คำสำคัญ