การประชุมวิชาการ
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 25/2561 เรื่อง แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลเภสัชกรรม (New Trend and Approach in Pharmaceutical Care: Clinical Reasoning and Case-based Approach)
ชื่อการประชุม โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 25/2561 เรื่อง แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลเภสัชกรรม (New Trend and Approach in Pharmaceutical Care: Clinical Reasoning and Case-based Approach)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-017-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 25 -29 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย • เภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรสาขาอื่นที่สนใจ • คณาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 27 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
งานเภสัชกรรมคลินิกเป็นงานในสาขาหนึ่งของวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งเน้นการนำความรู้และวิชาการด้านบริบาลทางเภสัชกรรมมาดูแลผู้ป่วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริบาลทางเภสัชกรรม และนำแนวทางและการจัดการใหม่ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รวมถึงแนวทางปฏิบัติปัจจุบันมาประยุกต์ใช้เพื่อมุ่งให้เกิดประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้ยาสูงสุดในผู้ป่วย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วย จึงได้ร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยของรัฐอีก 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ และกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลเภสัชกรรม (New Trend and Approach in Pharmaceutical Care: Clinical Reasoning and Case-based Approach) นี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และเภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านวิชาการสมัยใหม่ สามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้รับในการปฏิบัติงานจริงในสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายถึงในการรักษาโรคสำคัญที่เป็นปัญหาหลักของกระทรวงสาธารณสุข และสามารถแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาได้
2. สามารถนำข้อมูลทางวิชาการที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
New Trend and Approach in Pharmaceutical Care: Clinical Reasoning and Case-based Approach
วิธีสมัครการประชุม
วิธีสมัครฯ มีขั้นตอน ดังนี้ 1. ผู้ใช้งานสามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์ได้ที่ http://Pharmacy.cmu.ac.th/CPE/register.php 2. การสมัครสมาชิก สำหรับผู้ที่ไม่มีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพฯ หรือไม่ได้มีสถานะเป็นนักศึกบัณฑิตศึกษา ให้ใส่ “999999” หมายเหตุ: ระบบจะส่งรหัสผ่านไปยังที่ E-mail ที่กรอกไว้ และกรุณาตรวจสอบที่เมล์ขยะ/JunkMail 3 Login เข้าสู่ระบบสมาชิก โดยใช้ Email ที่ท่านสมัคร และรหัสผ่านที่ได้จาก Email 4. ระบบสมาชิก ท่านสามารถใช้งานในส่วนของ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ 5. สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ท่านสนใจ ให้ผู้สมัครคลิ๊กที่ปุ่ม “สมัคร” - หลังจากนั้น จะหน้าจอแสดงให้กรอกข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน และเลือกสถานะที่สมัคร - เมื่อสมัครเรียบร้อยระบบจะแจ้งรายการที่ท่านได้สมัคร 6. การชำระเงิน ท่านสามารถแจ้งชำระเงินที่ปุ่ม “แจ้งชำระเงิน” - จะปรากฏหน้าจอให้อัพโหลดเอกสารการชำระเงิน - หลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยังอีเมล์ของท่าน และรอการตรวจสอบ จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง - หลังจากนั้นท่านสามารถเข้าเช็คสถานะของท่านได้ในระบบ - หากเจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าการสมัครสมบูรณ์